Gå rett til tema: 

Andre avgifter - Arbeidskraft - Arv - Boplikt - Bruksendring - Eiendomsrett, grunneierinteresser og rettigheter over fremmed grunn - Erstatning - Ekteskap og samliv - Foreldelse - Forsikring - Forvaltning - Friluft - Gjeld - Gjerder - Godtroererverv - Habilitet - Hund - Jordleie - Kausjon - Kjøpsavtaler - Konsesjon - Kvoteleie - Merverdiavgift - Naborett - Odel og åsete - Overdragelse av eiendom - Pensjon og trygd mv. - Produksjonsdyr - Regnskap - Selskaper i landbruket og organisasjonsform - SkattSkifte - Strøm - Tomtefeste - Tinglysning - UtleieVeirett og veitrafikk

Andre avgifter

Dokumentavgift - oppløsning av sameie 
Dokumentavgift ved generasjonsskifte
Dokumentavgift ved prisavslag
Fastsette forpaktningsavgift
Grunnlag for dokumentavgift
Kommunale gebyrer

Arbeidskraft

Arbeidstaker- oppdragstaker
Innkvartering av sesongarbeidere
Permittering av mildertidig tilsette jordbærplukkarar
Utenlandske arbeidere

Arv

Dokumentavgift
Gjenlevende ektefelles råderett i uskiftet bo
Kan jeg gi vekk gården mens jeg lever, eller gjennom testament når jeg dør?
Ny arvelov
Oppskrivning i uskifte
Åsetesfradrag for uskiftebo

Boplikt

Lovfestet boplikt

Bruksendring

Bruksendring fra låve til festlokale

Diverse

Hvem kan påklage et enkeltvedtak?

Eiendomsrett, grunneierinteresser og rettigheter over fremmed grunn

Byggverk på fremmed grunn
Bortfall av løsningsretter etter løsningsrettsloven § 6
Delvis overdragelse av hevdet veirett
Eiendomsgrense i sjø
Etablering av tursti over landbrukseiendom
Flomsikring- eiendomsrett og begrensninger i eierrådighet
Fritak fra eiendomsskatt for gartnerier og planteskoler
Flytting og endring av kabel - ansvar for betaling
Grenser ut i vassdrag
Godkjenning av vann og avløp
Hevd av bruksrettigheter
Hytteeiers parkering ved privat vei eller tun
Krav om innløsning av festetomt
Krav til avtale for vann- og avløpsanlegg i hyttefelt.
Militær aktivitet på privat grunn
Realservitutt vs. personlig servitutt
Rettigheter i skog (servitutt)
Retting av grense i matrikkelen
Rådighet over en eiendom som ligger i sameie
Pilgrimsled
Telefonlinjer over eiendom og erstatningsansvar for grunneiers skade på linjen
Ulovlig bygging på naboens grunn
Utkastelse ved manglende betaling av husleie

Erstatning

Ansvar ved merking av sti
Avkortning i erstatning for rovdyrtap
Erstatningsansvar for beiteskader
Erstatning for skade som hund påfører husdyr
Erstatning for tap av husdyr etter angrep av rovdyr
Erstatningsansvar ved forårsakelse av strømbrudd
Jordleie og kommunens anlegg av vann/kloakkledninger
Strømgjerde i vinden
Tidfesting av avlingsskadeerstatning -skatt

Ekteskap og samliv

Deling av inntekt fra gårdsdrifta mellom ektefeller
Erstatningsansvar for beiteskader
Samboerkontrakt
Samboere og uskifte
Samboers stilling ved død
Særeie
Ti gode råd for samliv i landbruket

Foreldelse

Foreldelsesregler

Forsikring

Yrkesskadeforsikring

Forvaltning

Habilitet ved forvaltningsvedtak
Klage over enkeltvedtak

Friluft

Ansvar ved merking av sti
Avvikling av sykkelløp etter Friluftsloven
Hest og allemannsrett etter friluftsloven
Segway og elsykler tillatt på private gårds og skogsveier?

Gjeld

Personlig konkurs

Gjerder

Kan den som har ein vegrett krevja gjerdeskjønn etter grannegjerdelova?
Gjerdeplikt
Gjerdeplikt etter avvikling av husdyrholdet
Piggtrådgjerder 

Godtroerverv

Pilgrimsled

Habilitet

Habilitet ved forvaltningsvedtak

Hund

Erstatning for skade som hund påfører husdyr
Løse hunder - et problem for noen!

Jordleie

Jordleie og kommunens anlegg av vann/kloakkledninger

Kausjon

Kausjonsansvar

Kjøpsavtaler

Bortfall av garanti
Dokumentavgift ved prisavslag
Entreprisekontrakter
Force majeure
Heving av traktorkjøp
Holde tilbake betaling av defekt vare
Kjøpsloven § 25
Må jeg godta omlevering, eller kan jeg fastholde kravet om heving?
Plagsomme telefonselgere
Prisavslag etter kjøpsavtalen ved kjøp av traktor
Prisavslag ved kjøp av traktor
Reklamasjon, retting og omlevering ved kjøp av traktor
Telefonsalg

Konsesjon

Konsesjon ved uskifte

Kvoteleie

Kvoteleie

Merverdiavgift

Bruk av gamle hus i virksomhet
Inngående avgift knyttet til snøscooter og ATV
Korrigert oppgave for merverdiavgift
Merverdiavgift på fritidsbolig utleid på åremål
Merverdiavgift ved leie av jaktrett
Merverdiavgift ved salg av jakt- og fiskerett
Merverdiavgift ved samarbeid mellom naboer
Meirverdiavgift skog
Moms på hytteutleie
Næringsbil
Overdragelse og justeringsreglene i moms-loven
Registrering og merverdiavgift på skogsbilveier
Skogsveier og merverdiavgift
Utleie av næringslokaler - frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret
Utleie til momskompensasjonsberettiget virksomhet
Uttak av traktor til privat bruk

Naborett

Byggverk på fremmed grunn
Føring av overflate- og dreneringsvann inn på naboens grunn
Granneloven § 3: Trær som er til skade eller ulempe for nabo
Nattarbeid
Vedproduksjon- en ulempe?

Odel og åsete

Båndlegging etter odelssøksmål
Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett
Generasjonsskifte
Når er en eiendom odelsjord?
Odel. Tilbakeføring av eiendom til tidligere eier
Odelskretsen
Odelsloven og juletreproduksjon
Odelsrett og prioritet
Odelsslekten
Odelslovens § 21 og kravet til «klart urimelig»
Overdragelse av gårdsbruk - etteroppgjør
Tinglysning av erklæring om odelsfri eiendom
Åsetesbegrepet

Overdragelse av eiendom

Dødsfall i forpaktningsforhold
Forkjøpsrett til bolig på gårdstun
Forkjøpsrett til naboeiendom
Hvordan beregner man prisen på en landbrukseiendom?
Kan jeg gi vekk gården mens jeg lever, eller gjennom testament når jeg dør?
Konsesjon ved uskifte
Kostnader til oppmålingsforretning
Kåravtalens rettsvern
Lovfestet boplikt
Overdragelse av gårdsbruk - etteroppgjør
Overdragelse av gårdsbruk med ombygd driftsbygning
Retting av grunnbok, uteglemt bruksnummer
Risiko ved boligkjøp
Særeie
Salg av tomteområde fra gårsbruk: kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt?
Åsetesbegrepet
Åsetesfradrag for uskiftebo

Pensjon og trygd m.v.

Beregning av foreldrepenger
Etterslepsprinsippet
Har vi rett på fleksibel alderspensjon fra fylte 62 år?
Ny uføretrygd
Svangerskapspenger                                                                                                   
Sykepenger til nyoppstartet bonde
Tidligpensjon jordbruker
Yrkesskadeforsikring /Yrkesskadetrygd
Yrkesskade for sjølvstendig næringsdrivande

Produksjonsdyr

Hanndyrloven - okse på ville veier
Tilsyn fra Mattilsynet

Regnskap

A-ordninga                                                                                                                                                              Endringer i a-ordninga
Bokførings-, regnskaps- og revisjonsplikt i ANS mv.
Deling av inntekt fra drifta mellom ektefeller
Tvangsmulkt ved for sein innlevering av sjølvmelding
Økonomisk ansvar ved for seint innsendte regnskaper

Selskaper i landbruket - organisasjonsform

Aksjeselskap i landbruket
Deling av gårdsinntekter mellom ektefeller
Enkel overgang fra BA til SA
Etterbetalingsfond
Registrering av skogsbilvei i Enhetsregisteret
Utmelding fra maskinring organisert som samvirkeforetak
Valg av organisasjonsform
Vedtektsendringer i lag og økonomiske foreninger

Skatt

A-ordninga
Beskatning av bil
Beskatning av gevinst ved innløsning av festetomt
Beskatning av utbetalinger fra samvirkeforetak
Betinget skattefritak ved salg av fast eiendom
Bolig - skatt ved salg av egen bolig
Bruk av gamle hus i virksomhet
Deling av gårdsinntekter mellom ektefeller
Egenretting av feil i skatteoppgjør
Eiendomssalg og kapitalinntekt
Eigedomsskatt
Eiendomsskatt(våningshus)
Eiendomsskatt på bortfestet tomt
Eiendomsskatt verdsetting
Fradragsnekt ved kontantbetaling
Fradragsrett for studietur
Grunnlag for jordbruksfradrag
Investering i solcelleanlegg på driftsbygninger - skatt og mva
Investering i solcelleanlegg - skatt og mva
Konsekvenser av opphør av gjennomsnittsfastsetting i AS og ANS
Korleis skal leigeinntekt frå Airbnb skattleggast?
Korleis skal vinsten ved sal av festetomt skatteleggast?
Kostnader til utleiebolig som står tom i påvente av egen bruk
Ny skattemelding for alle
Næringsbil
Oppskrivning i uskifte
Overdraglese av gårdsbruk - etteroppgjør
Skatt og merverdiavgift - jakt i egen skog
Skatt ved overdragelse
Skatt ved tomtesalg
Skatteloven § 9-7 nr. 6
Skatteloven § 9-13  
Skatte- og avgiftsmessig behandling av inntekter fra videreforedling av gårdens produkter
Skattmessige saldoavskrivninger av frukt- og bærfelt
Startsavskrivning på 10% ved kjøp av traktor
Tomtesalg etter 2016
Traktor som gave- skattekonsekvenser
Utenlandske arbeidere
Uttak av traktor til privat bruk
Åsetesbegrepet

Skifte

Kan jeg gi vekk gården mens jeg lever, eller gjennom testament når jeg dør?
Samboere og uskifte
Åsetesfradrag for uskiftebo
Oppskrivning i uskifte

Strøm

Flytting og endring av kabel - ansvar for betaling
Kvaliteten på strømtilførsel
Levering av strøm
Strømgjerde i vinden

Tomtefeste

Eiendomsskatt på bortfestet tomt
Engangsløft på festeavgiften
Forlengelse av feste
Forlengelse av festeavtaler. Lovendring av 1.7.2015
Forlengelse av tidsbestemt festekontrakt
Innløsing av festetomt, tinglysing og dokumentavgift
Korleis skal vinsten ved sal av festetomt skatteleggast?
Krav til avtale for vann- og avløpsanlegg i hyttefelt
Regulering av festeavgift
Tomtefeste - regulering av festeavgift
Tomtefeste og landbruksunntaket

Tinglysning

Bolig på fremmes grunn - tinglysning
Rettsvern, tinglysing og god tru
Rettsvernshevd
Tinglysing av festekontrakt
Tinglysing og dokumentavgift ved innløsing av festetomt

Utleie

Depositum ved utleie
Hevd når der foreligger leieavtale?

Veirett og veitrafikk

Delvis overdragelse av hevdet veirett
Kan den som har ein vegrett krevja gjerdeskjønn etter grannegjerdelova?
Registrering og merverdiavgift på skogsbilveier
Registrering av skogsbilvei i Enhetsregisteret
Vegrett
Veg på fremmed grunn
Veiprivatisering
Veirett til nabo