Spørsmål:

Jeg driver en landbrukseiendom hvor hovedhuset på tunet tilhører min barnløse tante og hvor det er opprettet festekontrakt med min far som tidligere grunneier. Det er inntatt en forkjøpsrett i festekontrakten for min eiendom i tilfelle min tante ønsker å selge huset, men uten at det framgår noe om den gjelder også ved framtidige salg. Hun har nå solgt huset på det åpne markedet, noe som vil bety at det kommer helt fremmede inn som eiere av hovedhuset på tunet. Hvorledes kan jeg forhindre at det skjer?

Jeg er nå i muntlig dialog med kjøper om at jeg vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. Er det noen formkrav som må følges ?

Svar:

Forkjøpsretten kan gjøres gjeldende fra det tidspunkt det er inngått en bindende avtale om salg av boligen, jf. § 11. Du må gjøre forkjøpsretten gjeldende overfor både selger og kjøper, og kravet må fremmes skriftlig overfor begge etter § 13, 1. og 3. ledd i Lov om løysingsrettar av 9.12.1994.

«Krav om å få overta ein eigedom med grunnlag i løysingsrett skal setjast fram skriftleg.»

«Krav om å få overta ein eigedom med grunnlag i forkjøpsrett etter § 11 fyrste ledd, skal setjast fram overfor avhendaren og ervervaren av eigedomen.»

Fristen for å fremme kravet skriftlig er 6 måneder, jf. følgende i § 12, 1. ledd:

«Forkjøpsrett lyt gjerast gjeldande innan seks månader etter at forkjøpsrettshavaren fekk eller burde skaffa seg kunnskap om dei rettshøve som utløyser retten etter § 11.»

Denne fristen kan både selger og kjøper forkorte ned til 2 mndr. med skriftlig varsel, jf. § 12, 2. ledd:

«Ein part i rettshøvet kan gje skriftleg varsel til forkjøpsrettshavaren med frist til å gjere retten gjeldande innan to månader frå det tidspunkt varselet er kome fram til forkjøpsrettshavaren.»

Virkningen av å ikke overholde fristene for den som innehar forkjøpsretten, kan være fatale ved at forkjøpsretten kan bortfalle, jf. § 12, 3. ledd

«Når forkjøpsrett ikkje er gjort gjeldande til tid som nemnt i fyrste eller andre ledd, kan forkjøpsretten ikkje gjerast gjeldande ved dette eigarskiftet eller seinare.»

Det er derfor meget viktig at formkravene til skriftlighet oppfylles og at kravet fremmes innen fristene, slik at ikke motparten ved en eventuell senere tvist om forkjøpsretten kan gjøre gjeldende at denne nå er bortfalt.

Det er mulig å avtale at forkjøpsretten kan gjøres gjeldende også ved senere salg av boligen, men da må det framgå av avtalen hvor forkjøpsretten er inntatt.