Spørsmål:

Min familie eier en gård som ligger nært et boligområde. Flere naboeiendommer grenser mot et av våre jorder. En av naboene har utvidet sin gårdsplass ved at deler av garasjen er oppført på vår side av eiendomsgrensen. Har jeg krav på å få garasjen fjernet?

Svar:

Dersom det er uklart hvor eiendomsgrensen går kan det være fornuftig å få oppmålt de eksisterende eiendomsgrensene. På dette grunnlaget kan det avklares om garasjen er oppført på deres eiendom eller ikke.

Grannelova § 11 regulerer tilfeller der det ulovlig er oppført hus og byggverk som er plassert delvis på en naboeiendom. Dersom hele bygget er etablert på naboeiendommen er det andre regler som gjelder. Hovedregelener at dere har krav på å få fjernet en garasje som er ulovlig oppført på eiendommen deres. Unntak fra hovedregelen kan gjøres dersom fjerning av garasjen vil medføre store utlegg eller tap for eier av garasjen, og vedkommende ikke nevneverdig kan klandres for å ha oppført garasjen på feil eiendom. I så fall kan garasjen bli stående mot at det ytes erstatning til grunneieren.

Hvorvidt det skal gjøres unntak fra hovedregelen må avgjøres på grunnlag av en interesseavveiing. I denne sammenheng må tap og utlegg for garasjens eier som følge av rivning, måles opp mot fordelene det er for grunneier å få gjenopprettet lovlig tilstand. Herunder er det relevant å avklare blant annet om garasjen kan flyttes i sin helhet, hvor store verdier i form av materialer som går tapt ved rivning av garasjen, hvor stort areal som blir frigjort for grunneier og hva grunneier skal benytte arealet til.
 

Videre inngår subjektive forhold i vurderingen. Det avgjørende er om garasjeeier nevneverdig kan lastes for at bygget er oppført på feil eiendom. Relevante momenter i denne sammenheng er for eksempel hvilke undersøkelser garasjens eier har gjort for å kartlegge hvor eiendomsgrensen går og om det ble sendt nabovarsel.

Hvorvidt garasjen kan kreves fjernet beror følgelig på en konkret vurdering.

Er konklusjonen at garasjen kan bli stående kan grunneier kreve erstatning, og erstatningen skal normalt ikke settes lavere enn fordelen ved innpåbyggingen. Kan garasjen kreves fjernet må garasjens eier ta omkostningene ved å rydde eiendommen. I tillegg kan det kreves erstatning for det tap grunneier har lidt som følge av at det ikke var mulig å benytte eiendommen i en periode.

Avslutningsvis bemerkes det at for å sikre at eieren av garasjen ikke skal kunne påberope seg hevd eller passivitet på sikt, bør det protesteres på oppføringen av garasjen så fort forholdet oppdages.