Først må det nevnes at dersom det er uklart hvor en eiendomsgrense kan det bli aktuelt å få oppmålt de eksisterende eiendomsgrensene.

Grannelova § 11 regulerer de tilfeller der det er oppført hus og byggverk delvis på naboens eiendom. Dersom hele bygget er etablert på annenmanns eiendom er det andre regler som gjelder.

Hovedregelen er at bygninger og andre innretninger en nabo ulovlig oppfører på din eiendom, kan kreves fjernet. Unntak fra hovedregelen kan gjøres dersom fjerning av bygget vil medføre store utlegg eller tap for eier, og vedkommende ikke nevneverdig kan klandres for å ha oppført bygget på feil eiendom. I så fall kan bygget bli stående mot at det ytes erstatning til grunneieren.

Hvorvidt det skal gjøres unntak fra hovedregelen må avgjøres på grunnlag av en interesseavveiing. I denne sammenheng må tap og utlegg for byggets eier som følge av rivning, måles opp mot fordelene det er for grunneier å få gjenopprettet lovlig tilstand. Herunder er det relevant å avklare blant annet om bygget kan flyttes i sin helhet, hvor store verdier i form av materialer som går tapt ved rivning av bygget, hvor stort areal som blir frigjort for grunneier og hva grunneier skal benytte arealet til.

Videre inngår subjektive forhold i vurderingen. Det avgjørende er om byggets eier nevneverdig kan lastes for at bygget er oppført på feil eiendom. Relevante momenter i denne sammenheng er for eksempel hvilke undersøkelser byggets eier har gjort for å kartlegge hvor eiendomsgrensen går og om det ble sendt nabovarsel.

Hvorvidt bygget kan kreves fjernet beror følgelig på en konkret vurdering.

Er konklusjonen at bygget kan bli stående kan grunneier kreve erstatning, og erstatningen skal normalt ikke settes lavere enn fordelen ved innpåbyggingen. Kan bygget kreves fjernet må byggets eier ta omkostningene ved å rydde eiendommen. I tillegg kan det kreves erstatning for det tap grunneier har lidt som følge av at det ikke var mulig å benytte eiendommen i en periode.

Avslutningsvis bemerkes det at for å sikre at eieren av bygget ikke skal kunne påberope seg hevd eller passivitet på sikt, bør det protesteres på oppføringen av garasjen så fort forholdet oppdages.