Regnskap og årsoppgjør

Oppdatering om virkningstidspunkt for nye terskelverdier for revisjonsplikt for AS, ANS/DA, ENK, mv.

Artikkelen er oppdatert 8. mai 2023. Grensen for revisjonsplikt økte til syv millioner kroner i driftsinntekter og til 27 millioner kroner for eiendeler fra 1. mai 2023. Brønnøysundregistrene har tidligere gitt uttrykk for at det er terskelverdiene ved utgangen av siste regnskapsår som skal legges til grunn for å avgjøre om foretaket blir revisjonspliktig for 2023. Næringsdepartementet har nå avklart at aksjeselskap skal forholde seg til terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingens fastsettelse av årsregnskapet ved vurdering av om fravalg av revisjon kan besluttes. Selv om et aksjeselskap i utgangspunktet har revisjonsplikt for 2023 har departementet lagt til grunn at slike selskaper likevel kan fravelge revisjon etter 1. mai 2023 hvis de øvrige vilkårene i aksjeloven § 7-6 er oppfylt. Departementet har ikke omtalt ANS/DA og ENK i sin fortolkning, men vi antar at de samme prinsippene vil gjelde for disse foretaksformene.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2023 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Kontoutskrift skogfond 2022

Ikke bare skattemelding og næringsspesifikasjon kommer i «ny drakt» i år, også Kontoutdrag skogfond har en annen utforming enn slik vi kjenner den fra tidligere. Og mens man på kontoutskrift skogfond tidligere har henvist til «Næringsoppgave» (RF-1175/1167) og skjemaet «Landbruk» (RF-1177), har Landbruksdirektoratet i årets veiledning henvist til «Næringsspesifikasjon» og kortet «Skog og tømmerkonto» i skattemeldingen.

Hjelpeskjema til skattemeldingen 2022 for «skogbruk utenfor næring»

Hjelpeskjema til skattemeldingen for skatteytere som faller utenfor virksomhetsbegrepet såkalte «kapitalskogeiere».

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2022"

Her finner du en fullstendig utgave av "Foran årsoppgjøret 2022". Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2022. Bilaget er skrevet av advokat Marta Melby og seniorrådgiver Line Tronstad i Bondelagets Servicekontor AS.

Ny regnskapsførerlov

Ny regnskapsførerlov trådte i kraft 1. januar 2023. Her følger oversikt over de viktigste endringene.

Registreringsplikt i Foretaksregisteret for regnskapsførerforetak organisert som ENK

Med den nye regnskapsførerloven som trer i kraft fra 1. januar 2023, er det en registreringsplikt i Foretaksregisteret for enkeltpersonforetak som driver regnskapsførertjenester.

Ny hvitvaskingsveileder og nasjonal risikovurdering

Ny veileder til hvitvaskingsloven er publisert av Finanstilsynet og Nasjonal risikovurdering 2022 er nylig utgitt av Økokrim.

Jordbruksfradrag for samdrifter

Flere samdriftsdeltakere har fått varsel om endret fastsetting med reduksjon av sitt jordbruksfradrag. Opprinnelig grunnlag kan ha vært korrekt.

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Regjeringen foreslår forlengelse av lønnsstøtteordningen

Fra den 15. mars 2021 trådte det i kraft en lønnsstøtteordning for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen er foreslått forlenget.

Karantenekompensasjonsordning for merkostnader til innreisekarantene

Fra 10. mai ble det åpnet for at bedrifter kan søke om tilskudd til merkostnader ved innreisekarantene. Tilskuddet gis til bedrifter som har hatt sine tilreisende arbeidere i innreisekarantene.

Ny skattemelding for alle

Både skattemelding og vedleggsskjemaer for næringsdrivende går ut av bruk. I denne artikkelen kan du lese om planene for overgangen fra postbaserte til temabaserte skattemeldinger. Artikkelen er et utdrag fra Jus i landbruket, trykket i bondebladet. Forfatter er Sigurd Gudmund Løland, seniorrådgiver i Bondelagets Servicekontor AS.

Nye terskelverdier for revisjonsplikt for ANS/DA mv.

Fra 2021 har vi fått ny revisorlov. I den forbindelse har vi fått nye terskelverdier for når revisjonsplikt oppstår for ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak mv.

Revisjonsplikt og risikostyring for regnskapsførere organisert som EPF

Ny revisorlov gir alle regnskapsførerforetak og revisorer revisjonsplikt, selv de som driver enkeltpersonforetak. Fra nyttår blir alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet revisjonspliktige. Endringer i risikostyringsforskriften gjør at regnskapsførerselskap som utøver sin virksomhet i enkeltpersonforetak også blir underlagt denne forskriften.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Har du handlet fra utlandet i år? - husk nye regler for innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

Driver du primærnæring og har årstermin for merverdiavgift, er 10. april er siste frist for levering av omsetningsoppgaven for 2016. Neste gang du skal levere, er det på nytt skjema: mva-meldingen.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere