Regnskap og årsoppgjør

Ny skattemelding for alle

Det er årsoppgjørstid og store endringer i innrapportering av inntekter og formue til Skatteetaten. Hva betyr det for deg at skattemeldingen blir ny?

Styrking av retten til å betale med kontanter

Regjeringen la nylig frem et lovforslag for å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2023"

Her finner du en fullstendig utgave av "Foran årsoppgjøret 2023". Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2023. Bilaget er skrevet av advokat Marta Melby og seniorrådgiver Line Tronstad i Bondelagets Servicekontor AS.

Hjelpeskjema til skattemeldingen 2023 for «skogbruk utenfor næring»

Hjelpeskjema til skattemeldingen for skatteytere som faller utenfor virksomhetsbegrepet såkalte «kapitalskogeiere».

Kontoutskrift skogfond 2023

Ikke bare skattemeldingen, men også kontoutskrift skogfond fikk ny utforming i 2022. Denne samt litt om føring av skogfond i regnskapet har vi sett litt på her.

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

En gladnyhet til regnskapsførerne! Regnskapsregisteret uttaler nå at de ettergir forsinkelsesgebyrer for forsinkede innsendte regnskap som skyldes trøbbel med utarbeidelse av skattemeldinger.

Oppdatering om virkningstidspunkt for nye terskelverdier for revisjonsplikt for AS, ANS/DA, ENK, mv.

Artikkelen er oppdatert 8. mai 2023. Grensen for revisjonsplikt økte til syv millioner kroner i driftsinntekter og til 27 millioner kroner for eiendeler fra 1. mai 2023. Brønnøysundregistrene har tidligere gitt uttrykk for at det er terskelverdiene ved utgangen av siste regnskapsår som skal legges til grunn for å avgjøre om foretaket blir revisjonspliktig for 2023. Næringsdepartementet har nå avklart at aksjeselskap skal forholde seg til terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingens fastsettelse av årsregnskapet ved vurdering av om fravalg av revisjon kan besluttes. Selv om et aksjeselskap i utgangspunktet har revisjonsplikt for 2023 har departementet lagt til grunn at slike selskaper likevel kan fravelge revisjon etter 1. mai 2023 hvis de øvrige vilkårene i aksjeloven § 7-6 er oppfylt. Departementet har ikke omtalt ANS/DA og ENK i sin fortolkning, men vi antar at de samme prinsippene vil gjelde for disse foretaksformene.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2023 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2022"

Her finner du en fullstendig utgave av "Foran årsoppgjøret 2022". Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2022. Bilaget er skrevet av advokat Marta Melby og seniorrådgiver Line Tronstad i Bondelagets Servicekontor AS.

Ny regnskapsførerlov

Ny regnskapsførerlov trådte i kraft 1. januar 2023. Her følger oversikt over de viktigste endringene.

Ny hvitvaskingsveileder og nasjonal risikovurdering

Ny veileder til hvitvaskingsloven er publisert av Finanstilsynet og Nasjonal risikovurdering 2022 er nylig utgitt av Økokrim.

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Regjeringen foreslår forlengelse av lønnsstøtteordningen

Fra den 15. mars 2021 trådte det i kraft en lønnsstøtteordning for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen er foreslått forlenget.

Karantenekompensasjonsordning for merkostnader til innreisekarantene

Fra 10. mai ble det åpnet for at bedrifter kan søke om tilskudd til merkostnader ved innreisekarantene. Tilskuddet gis til bedrifter som har hatt sine tilreisende arbeidere i innreisekarantene.

Nye terskelverdier for revisjonsplikt for ANS/DA mv.

Fra 2021 har vi fått ny revisorlov. I den forbindelse har vi fått nye terskelverdier for når revisjonsplikt oppstår for ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak mv.

Revisjonsplikt og risikostyring for regnskapsførere organisert som EPF

Ny revisorlov gir alle regnskapsførerforetak og revisorer revisjonsplikt, selv de som driver enkeltpersonforetak. Fra nyttår blir alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet revisjonspliktige. Endringer i risikostyringsforskriften gjør at regnskapsførerselskap som utøver sin virksomhet i enkeltpersonforetak også blir underlagt denne forskriften.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Har du handlet fra utlandet i år? - husk nye regler for innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

Driver du primærnæring og har årstermin for merverdiavgift, er 10. april er siste frist for levering av omsetningsoppgaven for 2016. Neste gang du skal levere, er det på nytt skjema: mva-meldingen.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere