Eiendomsskatt

Klagemal - eiendomsskatt på gårdsbruk

Har du fått for høy eiendomsskatt på husene på gården? Her er mal til klage.

Eiendomsskatt på gårdsbruk og skogbruk

Reglene om eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr. 29 (esktl.). Det er kommunene som fastsetter egne retningslinjer for eiendomsskatten innenfor de rammene som eiendomsskatteloven oppstiller. I eiendomsskatteloven er det inntatt obligatorisk unntak fra eiendomsskatt for eiendom drevet som jord- og skogbruk. Fritaket gjelder kun driftsdelen av eiendommen, ikke våningshus, kårbolig m.m. Nederst i denne artikkelen følger mal til klage som kan være et utgangspunkt dersom man mener at kommunen har fastsatt for høyt eiendomsskattegrunnlag.

Eiendomsskatt på "næringseiendom"

Fra 1. januar har grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt blitt utvidet til også å gjelde ”næringseiendommer”. Utvidelsen kom for å likestille alle typer næringseiendommer, og for å tilpasse reglene til lokale forhold.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere