Fakta om Norges Bondelag:
- Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.
- Vi har over 62.000 medlemmer.
- Vi er en sterk organisasjon med over 500 lokallag og 16 fylkeslag.

Norske bønder leverer trygg kvalitetsmat til alle. Vi bidrar til bosetting i bygdene og holder landskapet åpent, og vi skaper 90 000 arbeidsplasser i landbruket og tilhørende næringsmiddelindustri. Landbruket skaper goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i Norge.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.

Sikrer vilkårene for norsk matproduksjon

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer i ryggen jobber vi for å sikre de beste vilkårene for norsk matproduksjon. Norges Bondelags hovedmål for norsk landbruk er å øke den bærekraftige matproduksjonen og sjølforsyninga basert på norske ressurser, og å øke verdiskapinga gjennom bruk av ressursgrunnlaget på den enkelte gården. Det gir næringsutvikling, arbeidsplasser og grobunn for levende lokalsamfunn i hele landet.

Norges Bondelags hovedmål for norsk landbruk er å øke den bærekraftige matproduksjonen og sjølforsyninga basert på norske ressurser

Økt sjølforsyning

I Norge produserer vi i dag under halvparten av maten vi spiser, men vi har mulighet til å produsere mer. Reell økt sjølforsyning og matsikkerhet forutsetter at mest mulig av norsk matproduksjon er basert på norske areal- og fôrressurser. Hele landet må utnyttes, og det må legges til rette for best mulig geografisk produksjonsfordeling. Et landbruk med både store og små bruk gjør oss best i stand til å produsere maten på en bærekraftig og klimavennlig måte.

Den norske landbruksmodellen

For å nå dette målet er det helt avgjørende å sikre at den norske landbruksmodellen består. Landbruksmodellen er det formaliserte samarbeidet mellom landbruket og staten om å nå målene Stortinget til enhver tid setter for landbrukspolitikken. Landbruksmodellen inneholder viktige verktøy for å opprettholde og utvikle norsk matproduksjon i hele landet:

  • Importvern: Matproduksjon i alle deler av landet, nasjonal matvareberedskap og norsk råvareproduksjon med prisuttak i markedet er helt avhengig av et velfungerende importvern.
  • Jordbruksavtalen: Jordbruksavtalen gir inntektsmuligheter og gjør det mulig å føre en aktiv landbrukspolitikk. Utjevning mellom distrikter og små og store bruk sikrer landbruk over hele landet.
  • Eiendomspolitikk: Lokalt eierskap gir verdiskaping og næringsutvikling i bygdene.  Familiejordbruket med personlig eierskap til jorda bidrar til robuste lokalsamfunn og mer livskraftige distrikt.
  • Markedsordningene er avgjørende for å opprettholde landbruk over hele landet. Det gir bonden avsetning for råvaren uavhengig av geografisk plassering, stabile og forutsigbare priser for bonden, industrien og forbrukeren.

Det årlige jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag forhandler hvert år med staten om bondens inntektsmuligheter i jordbruksoppgjøret. Bedre inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering. Det er avgjørende for at bonden kan ta framtidsrettede valg med hensyn til matsikkerhet, klima, god agronomi og trygg mat.