Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av GMO, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som «verdens beste». Den skiller seg fra andre lands lover fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø også skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft som selvstendige vurderingskriterier.

Norske bønder har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i all matproduksjon. Årsaken er at vi mener det er for stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette kan ha for mennesker og miljø på lang sikt.

Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av GMO, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt.

Formålet med bruk av GMO er å overføre nye egenskaper til organismen som det er vanskelig eller umulig å få fram ved vanlig foredling og avling. Gjennom teknologien kan man flytte gener mellom ulike arter og tilføre organismer nye egenskaper, for eksempel gi planter bedret motstandsdyktighet mot plantevernmidler, tørke eller insekter. Tilhengerne vektlegger at bruken av GMO vil gi et mer effektivt landbruk i møte med fremtidens sult- og klimautfordringer.

Mattilsynet har ansvar for å påse at det ikke foregår lovbrudd og tar jevnlig kontroller.

Norges Bondelag mener:

  • Norsk mat og fôr skal være fri for GMO – genmodifiserte organismer