Norsk landbruk sikrer trygg mat for alle. Norske bønder produserer mat med dyrehelse og plantehelse i verdensklasse, vi bruker minst antibiotika i matproduksjon i hele Europa og er svært restriktive i bruken av sprøytemidler. Et aktivt landbruk gir også vakre landskap og grunnlag for næringsvirksomhet. Over hele landet er landbruket en viktig bidragsyter til sysselsetting, bosetting og verdiskaping. Landbruket bidrar til framtidig velferd i Norge.

Jord er grunnlaget for matproduksjon, men stabile og forutsigbare rammevilkår er en forutsetning for å opprettholde og utvikle norsk matproduksjon.

I Norge produserer vi under halvparten av maten vi spiser sjøl, og folketallet øker. Det er derfor viktig å nå Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser. Vi vet også at det er stort behov økt matproduksjon globalt. Verdens befolkning vokser, samtidig som klimaendringer gjør matproduksjon vanskeligere. FAO har stipulert at den globale matproduksjonen må økes med 60 prosent de neste 40 årene hvis jordas raskt voksende befolkning og endringene i kostholdet skal kunne fortsette. Skal verdenssamfunnet ha mulighet til å øke matproduksjonen må alle tilgjengelige ressurser tas i bruk, og produksjonene må være tilpasset de naturgitte forholdene.

Jordbruk er bruk av jord

Reell økt sjølforsyning og matsikkerhet forutsetter at mest mulig av norsk matproduksjon er basert på norske areal- og fôrressurser. Jordbruk er bruk av jord, og all dyrkbar jord må utnyttes i matproduksjonen. Bare 3 prosent av det samla norske arealet her til lands er matjord, og det er bare rundt 31 prosent av dette arealet som kan brukes til kornproduksjon og rundt 5 prosent til produksjon av frukt, grønt, bær, oljevekstar, erter, urter og potet. Hele landet må utnyttes, og det må legges til rette for best mulig geografisk produksjonsfordeling slik at vi får utnytta potensialet i jorda best mulig.

Den norske landbruksmodellen

 For å opprettholde et landbruk på små og store bruk over hele landet, er vi avhengig av gode markedsordninger som sikrer bonden avsetning for råvarene sine, uansett hvor i landet hun holder til, et eiendomsregelverk som sikrer bonden mulighet til å eie sin egen gård, og et importvern som sikrer at det fortsatt er et nasjonalt marked for varen bonden produserer. Gjennom jordbruksavtalen må bonden sikres inntektsmuligheter. Jord er grunnlaget for matproduksjon, men stabile og forutsigbare rammevilkår er en forutsetning for å opprettholde og utvikle norsk matproduksjon.

Norges Bondelag mener:

  • Alle forbrukere skal ha tilgang til trygg mat av høy kvalitet.
  • Vi har en plikt til å utnytte ressursene våre for å produsere mest mulig mat til egen befolkning.
  • Framtidig matproduksjon over hele landet er avhengig av at det er lønnsomt å produsere mat, og at det er interessant for den enkelte bonde å videreutvikle sin produksjon og utnytte alle gårdens ressurser i næringssammenheng.
  • Vi skal ha beredskapslagring av matkorn, såkorn og frø. Lagringen børe være spredt og desentralisert og inkludere gårdsanlegg.
  • Den viktigste matberedskapen er en løpende norsk matproduksjon.