Når noen overtar en jord- eller skogsbrukseiendom over en viss størrelse fra nær slekt eller familie, eller overtar gården på odel, må de bo på eiendommen i minst fem år.

Hensikten med denne boplikten er å hindre at landbrukseiendommer med over 35 dekar full- og overflatedyrket jord, eller over 500 dekar produktiv skog, blir stående ubebodd eller bare blir brukt som fritidseiendom. Når boplikten håndheves er dette det mest effektive virkemiddelet vi har for å få lagt ut ledige landbrukseiendommer til salg, slik at eiendommen enten kan drives som selvstendig bruk eller som tilleggsjord for nabobruk.

En annen viktig effekt av boplikten er at eiendommer som kan gi grunnlag for inntekter og lokalt næringsutvikling, skal bebos for å sikre aktivitet i lokalsamfunnet. Det er kommunen som har ansvar for å kontrollere og følge opp brudd på boplikten.

Norges Bondelag mener:

  • Boplikten bør videreføres.