I hovedavtalen mellom staten og jordbruket «§2–4 omgjøringer og tillegg» - Står det at partene kan kreve forhandlinger om endringene i løpende jordbruksavtale dersom forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig. Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår.

Forhandlingene skal ta til senest 14 dager etter at krav om forhandlinger er fremsatt.

Hvordan foregår tilleggsforhandlinger?

Ved behov for tilleggsforhandlinger sendes det et krav om forhandlinger fra jordbruket med en beskrivelse av årsaken. Staten gjør så en vurdering av om de aksepterer jordbrukets krav. Deretter opprettes det en felles dialog om videre prosess, og Budsjettnemda for jordbruket involveres dersom det er behov for det.

Leder av jordbrukets forhandlingsutvalg leder forhandlingene fra jordbrukets side på samme måte som under jordbruksoppgjøret.

Forhandlingene er ikke en reforhandling av eksisterende avtale, men det forhandles om et tillegg til avtalen. Tilleggsforhandlingene skal fungere som en sikkerhetsventil dersom grunnlaget for avtalen som er inngått endres vesentlig.

Kan man få tilleggsforhandlinger selv om det er brudd i jordbruksoppgjøret?

Tilleggsforhandlingene kan kreves uavhengig av om det er inngått en jordbruksavtale det året. Ved brudd i forhandlingene vedtar Stortinget på ordinær måte, endringer i priser og tilskudd basert på statens tilbud.  Dette danner grunnlaget for en teknisk jordbruksavtale, og denne vil i så fall ligge til grunn for tilleggsforhandlingene. Ved avtale mellom partene i jordbruksoppgjøret vil det tilsvarende være denne avtalen som ligger til grunn for forhandlingene.

Tidligere tilleggsforhandlinger

I nyere tid har det vært tilleggsforhandlinger i 2008 grunnet økte priser på gjødsel etter internasjonale prisjusteringer, i 2018 på grunn av tørkekrisen og i 2021 på grunn av kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer påvirket av internasjonale forhold.