Norges Bondelag er høringsinstans for mange saker siden organisasjonen dekker et bredt saksfelt. Det kan handle om saker relatert til matproduksjon, grunneierrettigheter og tilleggsnæringer, som departementer og direktorater ønsker innspill på. Det er viktig å bruke de mulighetene dette gir for å påvirke regelverk, tiltak og andre beslutninger.   

Vi deltar også på en rekke politiske høringer gjennom året, og bidrar ofte med høringsinnspill. Dette er en viktig del av det politiske arbeidet vårt siden det gir oss anledning til å påvirke beslutninger som tas.

Når vi deltar på høringer i Stortinget er det fordi fagkomitéene behandler en sak og har behov for tilleggsinformasjon. Vi deltar på lik linje med andre landsomfattende organisasjoner, og legger fram vårt syn på saken.