Nestlederen i Norges Bondelag poengterte for komiteen at det aldri har vært viktigere å gjøre de rette valgene når vi skal stake ut kursen mot framtidas mat- og energiforsyning.

– Det er helt avgjørende at vi klarer overgangen til klima- og miljøvennlige løsninger uten å redusere produksjonen, sa han og viste til at landbrukets klimaplan skal redusere utslipp samtidig som den norske matproduksjonen opprettholdes, eller aller helst øker.

– Det samme prinsippet må vi legge til grunn i omstillinga fra fossil til fornybar energi.

Støtte til grønn energi

Hoen mener regjeringas budsjettforslag inneholder en satsing på Enova, men han etterlyser et tydeligere mandat på energieffektivisering og at Enova også må støtte solcelleprosjekter for næringsbygg i landbruket.

– Det føles meningsløst at jeg som bonde kan få støtte gjennom Enova til et lite solcelleanlegg på bolighuset, men et skikkelig anlegg på det store låvetaket faller utenom, sa Hoen.Egil Chr Hoen ga Stortingtets energi- og miljøkomité Bondelagets innspill til statstbudsjettet

Bønder kan søke støtte hos Innovasjon Norges sitt verdiskapningsprogram, men etterspørselen er langt høyere enn programmet har midler.

– Det ligger 330 søknader som er ferdigbehandlet, men som ikke får vedtak før 1. januar. Dette er prosjekter som kunne vært i drift nå og bidratt til grønn energi, og samtidig redusert strømforbruket, argumenterte Hoen.

 

Tilskudd til rovvilttiltak må økes

Regjeringa forslår i budsjettforslaget å kutte i tilskuddet til rovvilttiltak. Målet med tilskuddet er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan påføre dyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Hoen er klar på at offentlig finansiering av forebyggende tiltak i beitenæringene er en forutsetning for at vi både skal ha rovdyr og beitenæring i utmarka, kjent som det todelte målet i rovdyrpolitikken. I høringen pekte han på at nivået på bevilgningene over tid har blitt redusert, samtidig som nye oppgaver har kommet til.

– Norges Bondelag mener derfor at tilskudd til rovvilttiltak må økes med 15 millioner kroner, slik at det settes av totalt 80 millioner, sa han.

Han tok også opp regjeringas forslag om å ta bort tilskudd til omstilling for beitebrukere. Hoen understreket at Norges Bondelag ønsker at det skal legges til rette for beitenæring og matproduksjon, og at de derfor støtter dette prinsipielt.

– Men vi har et behov for å påpeke at dette vil kunne føre til at flere beitebrukere kommer i en vanskelig situasjon, noe som betinger at vedtak om skadefelling kommer raskt og at skadefellingslagene har ressurser nok til å være operative på kort varsel, sa Hoen.