Åpenhetsloven trådte i kraft juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette betyr at virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker.

Norges Bondelag, inkludert selskaper hvor Norges Bondelag eier over 50 % er omfattet av åpenhetsloven. Norges Bondelag, inkludert datterselskaper utøver sin virksomhet i Norge, og har som hovedintensjon å handle av norske leverandører.

Norges Bondelags hovedvirksomhet er å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Norges Bondelags hovedmål for norsk landbruk er å øke den bærekraftige matproduksjon og sjølforsyning på norske ressurser. Bondelaget har utarbeidet en egen bærekraftstrategi for norsk matproduksjon, og vi viser i den forbindelse til organisasjonens bærekraftmål, se https://www.digiblad.no/norges_bondelag/baerekraftstrategi_2021-2030/

Gjennom etablerte retningslinjer for kvalitet, bærekraft og innkjøp, samt etisk standard bidrar vi til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss og hos våre leverandører. Det aller meste av varekjøpene skjer via rammeavtaler med større anerkjente selskaper i Norge.

I tillegg til etablerte policy er det etablert planmessig oppfølging av våre leverandører for å sikre at også disse arbeider aktivt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Organisasjonen har tatt i bruk styringsverktøyet House of Control for oppfølging av våre leverandører. Det vil gjennom dette systemet bli foretatt årlige forespørsler til et utvalg av våre leverandører.

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss eller leverandørene våre i de foregående 12. måneder.

Om du ønsker ytterligere opplysninger, kan du ved skriftlig forespørsel be om dette. Det enkleste er å rette henvendelsen til bondelaget@bondelaget.no