Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf, kan være medlem. Alle er direkte medlemmer i Norges Bondelag. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet.

Lokallaget er det faglige og sosiale fellesskapet i Bondelaget. Laget skal påvirke kommunens landbruksforvaltning og har uttalerett i den lokale næringspolitikken. Årsmøtet i lokallaget gir enkeltmedlemmet mulighet til å påvirke gjennom å fremme egne saker, valg av styre og utsendinger til fylkesårsmøtet.

Fylkeslaget er involvert i fylkeskommunal forvaltning og setter landbrukpolitikk på dagsorden i media. Kontakt med politikere i fylket er derfor en viktig oppgave. Fylkeslaget jobber med næringsutvikling, blant annet mot Innovasjon Norge i fylkene. Fylkeslaget legger til rette for og følger opp lokallagene. Årsmøtet velger utsendinger til Norges Bondelags årsmøte. Fylkesårsmøtet skal også vedta en arbeidsplan for fylket.

Fylkeskontoret er sekretariat for fylkeslaget og ledes av en organisasjonssjef. Fylkeskontoret skal støtte opp om fylkeslagets politiske og mediarettede arbeid. I tillegg koordinerer lokallagenes arbeid og er bindeledd mellom sentralledd og lokallag. Fylkeskontoret har også ansvar for ajourhold av medlemsregister.

Norges Bondelag har årsmøte, styre og representantskap som utformer organisasjonens politikk. Årsmøtet i Norges Bondelag er høyeste myndighet og legger rammene for arbeidet som gjøres i hele organisasjonen.

I Norges Bondelag er det om lag 60 ansatte på fylkeskontorene og 60 ansatte sentralt. Bondelaget arbeider mot statsforvaltningen, det private næringsliv, samvirkeorganisasjonene og enkeltmedlemmene. Bondelaget setter landbruk på dagsorden i media og legger stor vekt på kontakt med stortingspolitikere. Sentralt legger Bondelaget til rette for fylkeslagenes arbeid.

Norges Bondelag yter medlemmene rådgivning, informasjon og service. Medlemmene har fradragsrett for kontingent til organisasjonen. Norges Bondelag deltar i høringer, møter forhandlinger og lobbyvirksomhet som gjelder landbruk.