I.    Valg av valgnemnda

Hvert årsmøte skal ha ei valgnemnd på 8 medlemmer.

1. Norges Bondelags årsmøte velger leder og 7 medlemmer, alle med personlige varamedlemmer, for neste årsmøtes valgnemnd. Lederen velges for 1 år, medlemmene velges for 3 år.

2. Fylkesbondelagene innenfor den enkelte region nominerer 1 medlem med varamedlem. Fordelingen mellom fylkeslagene skjer etter følgende regionfordeling:

Region

Fylker

1 representant fra Nord-Norge

Finnmark, Nordland, Troms

1 representant fra Midt-Norge

Trøndelag og Møre og Romsdal

1 representant fra Vestlandet

Vestland og Rogaland

1 representant fra Agder/ Telemark

Agder og Telemark

1 representant fra Oslofjord-

området

Vestfold, Akerhus, Østfold

1 representant fra Indre Østlandet

Buskerud og Innlandet

Blant disse velges en nestleder.

Fylkeslagenes medlemmer velges for 3 år. Det velges to medlemmer hvert år.

3. Samvirkeorganisasjonene nominerer sammen ett medlem med varamedlem til å representere samvirkeorganisasjonene samlet. Dette medlemmet velges for 3 år

4. Ved valg av leder i valgnemnda i Norges Bondelag skal det legges vekt på:

 • En uavhengig og fri rolle i organisasjonen
 • God kjennskap til organisasjonens og styrets arbeid
 • Sittende medlemmer av representantskapet bør ikke velges


II.   Valgnemndas oppgaver

Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet til:

 1. Leder, funksjonstid 1 år
 2. 1. og 2. nestleder, funksjonstid 1 år
 3. 3, h.h.v.4 medlemmer til styret, funksjonstid 2 år
 4. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden, funksjonstid 1 år
 5. Ordfører og varaordfører, samt 2 varamedlemmer i nummerorden - funksjonstid 1 år
 6. Revisor
 7. Valg av leder og nestleder for neste års valgnemnd
 8. Andre valg årsmøtet skal foreta
 9. Fast godtgjøring til Norges Bondelags leder, nestledere, styremedlemmer, ordfører, varaordfører, ledere i faste utvalg, leder og nestleder i valgnemnda.
 10. Fast godtgjøring til lederne i fylkeslagene
 11. Daggodtgjøring for møter i Norges Bondelag
 12. Reise- og kostgodtgjøring

III.  Valgnemndas arbeidsmåte

 1. Lederen har ansvaret for innkalling.
 2. Når valgnemndsarbeidet starter, skal det informeres i egnede kanaler om arbeidet, aktuelle frister og muligheter for å gi innspill og forslag til kandidater.
 3. Valgregionens representanter skal sikre kontakt og kommunikasjon med de andre fylkeslagene i sin valgregion
 4. Valgnemndas innstilling, sammen med en presentasjon av kandidatene, skal normalt foreligge ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter. Under ekstraordinære forhold kan valgnemnda fremme innstilling under årsmøtet.
 5. Valgnemnda skal i tillegg til personlige kvalifikasjoner og egenskaper ta hensyn til kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, ulike produksjoner og bruksstørrelser. Det skal tas hensyn til landbrukssamvirkets interesser. (Jfr. Norges Bondelags lover §9, i, pkt 5.)
 6. Kandidater som valgnemnda foreslår, skal være forespurt av valgnemnda.
 7. Samvirkeorganisasjonene skal til valgnemndas forhandlinger foreslå flere enn én kandidat til de tre styreplassene for organisasjonene med markedsreguleringsansvar i Norges Bondelag. Likeverdig kjønnsmessig representasjon skal vektlegges. (Jfr. Norges Bondelags lover §9, i, pkt 5.)
 8. Valgnemnda fastsetter frist for forslag på kandidater til sitt arbeid.
 9. Organisasjonen gjøres kjent med hvem av de sittende i styret som stiller seg disponibel for videre tillitsverv i organisasjonen og hvem som takker nei til videre verv.
 10. Norges Bondelags sekretariat skal stå til disposisjon for valgnemnda i den utstrekning valgnemnda ønsker det.
 11. Alle valgnemndas medlemmer har møte- og talerett i årsmøtet i Norges Bondelag under behandling av de sakene valgnemnda innstiller til.