Norges Bondelag har utvilket en egen app, som gir deg mye av det samme som du har funnet i Landbrukskalenderen – og litt til!

Medlemsappen er nå tilgjengelig i App Store og Google Play.
I appen vil du finne medlemskort, medlemsfordeler og du kan få varsler om frister du også har i Landbrukskalenderen.
Du velger selv hvilke varsler du ønsker å motta, se hvordan du velger varsler her.

OBS! Når du har lastet ned og åpnet appen får du spørsmål om du vil tillate at Bondelagsappen kan sende deg varsler. Hvis du velger "Ikke tillat" vil du ikke motta varslene du har valgt. Du kan endre hvilke apper som kan sende deg varsler i innstillingene på mobilen din.

 

FRISTER

Kategori

Type frist

Frister

Tilskudd

Produksjons- avløsertilskudd

Frist for søknad om produksjons- og avløsertilskudd, frist for endring av søknad, frist for etterregistrering av opplysninger.

 

Regionale miljøprogram

Søknadsfrist for Regionalt miljøtilskudd i jordbruket

 

Tilskudd til å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg

 

 

Tilskudd til tiltak for å begrense rovviltskader på produksjonsdyr i landbruket

 

Skatt og regnskap

Betaling av forskuddsskatt for personlige skatteytere

 

Dette gjelder fysiske personer uansett grunn til at de får forskuddsskatt. Det kan være næringsinntekt, høye renteinntekter, deltakelse i ANS/DA

Betaling av forskuddsskatt for upersonlige skatteytere

 

Upersonlig skattyter er i praksis AS og samvirkeforetak. Personlige skattytere er av kjøtt og blod. Se ovenfor.

 

Betaling av tilleggsforskudd

 

 

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

 

 

Skattemelding for MVA kompensasjon

 

 

Skattemelding for næringsdrivende og selskap

 

Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret

.

Skal sendes inn av alle som har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven. En skal sende inn balanse og resultatregnskap. Foretak som ikke er små etter regnskapsloven skal også sende inn årsberetning og kontantstrømanalyse. Innsendingsplktige er AS samt samvirkeforetak, ANS/DA og personlig næringsdrivende som er omfattet av regnskapsloven. Det betyr at de fleste bønder ikke har innsendingsplikt.

Frist for rapportering av vederlag til selvstendige næringsdrivende

Dette er en oppgaveplikt for foretak som har mottatt faktura for utførte tjenester fra personlig næringsdrivende som er ikke har fast forretningssted. Det finnes en egen oversikt hos skatteetaten over hvem som regnes som å ikke ha det.

Frist for rapportering av Aksjonærregister-oppgaver

.

Innsendingsplikten gjelder alle aksjeselskaper

 

Mva-melding (terminoppgave) – frist for levering og betaling

Dette er den vanlige to-månedersoppgaven. Gjelder vanligvis næringsdrivende annen næring, dvs. ikke landbruk eller fiske. Men de to sistnevnte kan ha det etter søknad.

Mva-melding (årsoppgave annen næring) – frist for levering og betaling

Næringsdrivende annen næring kan ha årsoppgave med frist 10. mars etter søknad hvis de omsetter for under 1 million kroner pr. år.

Mva-melding (årsoppgave primærnæring) – frist for levering og betaling

Frist 10. april for primærnæring, dvs. landbruk og fiske.

Rapportering

Rapportering av direktesalg av egg

 

 

Rapportering av direktesalg av honning og vegetabilske produkter

 

 

Frivillig rapportering av lokalt foredlet melk

 

 

Rapportering av lokalt foredlet melk (endelig rapporteringsfrist for året)

 

Kvote

Frist for kjøp av grunnkvote fra Staten

 

 

Søknadsfrist for salg av grunnkvote

 

 

Registrere disponering av melkekvote (utleie)

 

 

Frist for samtykke fra pantehavere ved salg av grunnkvote

 

Erstatning og kompensasjon

Erstatning ved avlingssvikt

 

 

Erstatning ved svikt i honningproduksjon

 

 

Kompensasjon for utgifter i forbindelse med beiterestriksjoner

 

 

Erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

 

Arbeidsgiver

A-melding (månedlig varsel)

 

 

Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 

 

Årlig sammenstilling til ansatte over inntekter, fradrag

 

Andre

Kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS

 

 

Siste frist for spredning av gjødsel med nedmolding

 

 

Siste frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding

Kommunen kan bestemme en tidligere frist

 

Viktige nyheter fra Norges Bondelag

 

 

Her finner du en oversikt over frister fra Landbruksdirektoratet (ekstern lenke):

 https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk

Her finner du en oversikt over frister fra Skatteetaten, inkludert frister for arbeidsgiver (ekstern lenke)

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/

Har du spørsmål eller tilbakemelding på appen? Vi setter pris på ris og ros, og ønsker å forbedre opplevelsen for deg som bruker. Vet du om frister som ikke er inkludert her? Send oss gjerne en epost: medlemsapp@bondelaget.no.