Søknadsfrist kollektive tiltak
Har du en idé til et prosjekt eller et tiltak som kan komme flere bønder til gode? Da vil vi hjelpe deg med å sette ideen ut i livet.

Det er ingen begrensning på hvor stor sum du kan søke om - du kan ha små eller store ideer. Du kan søke om støtte til akkurat din eller deres idé, så lenge den bidrar til klimasmart landbruk, god dyrevelferd eller skadeforebygging til gode for flere.

Neste søknadsfrist er 15. oktober 2024.
Har du spørsmål kan disse rettes til
barekraftfondet@bondelaget.no

 

Krav til søknad

 • Prosjektet ditt må komme flere til gode. Se eksempler på prosjekter som kan få støtte nedenfor.
 • Søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
 • Søknaden må inneholde budsjett/finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
 • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
 • Neste søknadsrunde åpner 15. september 2024, med frist 15. oktober
 • Siste siden av det elektroniske søknadsskjemaet er også en bekreftelse på mottatt og utfylt søknad. Du vil ikke få noen annen bekreftelse fra Bærekraftfondet.
 • Forventet behandlingstid er to måneder; alle søkere vil få svar.

 

Dette kan du søke om støtte til

 • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
 • God dyrevelferd og dyrehelse
 • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, naturskade, materielle skader eller lignende. 

 

Neste søknadsfrist er 15. oktober 2024

Søknad for kollektive tiltak finner du her fra 15.september: 

Tekniske spørsmål om søknadsskjemaet kan rettes til barekraftfondet@bondelaget.no 

 

Dersom du er ferdig med prosjektet

 

Eksempler på tiltak eller prosjekter som kan få støtte:

Kurs og informasjon

Utvikling av informasjonsmateriell, kurs eller lignende som kan brukes til å bygge kunnskap, kompetanse og holdningsskapende arbeid. 

Innvilgede tiltak innen denne kategorien:

 • "Den gode hverdagen" en motivasjonsfilm om HMS i landbruket, Norsk Landbruksrådgivning
 • Dyrevelferdskonferansen 2021, Foreningen Norske Etologer

Analyser og kartlegginger

Kartlegginger, utredninger eller risiko- og sårbarhetsanalyser som bidrar til å øke kunnskap for et levedyktig og bærekraftig landbruk.

Innvilgede tiltak innen denne kategorien:

 • Kartlegging av mulige mellomlager for biorest, Breim Bondelag
 • Utprøving av jordscanner, NLR Østafjells

Nye tekniske løsninger

Testing og utvikling av nye tekniske løsninger som er aktuelle for landbruket.

Innvilgede tiltak innen denne kategorien:

 • Digitalt jordvernverktøy, Jordvern Norge
 • Nye smartgjødsler for bedre jordhelse og karbonlagring i landbruksjord, SmartSoil AS

Redusere skadeomfang

Tiltak som omfatter flere bønder for å hindre skadeomfanget av flom eller andre klimarelaterte hendelser i et område.

Innvilgede tiltak innen denne kategorien:

 • Skjøtselsplan for skog som verner mot skred, Skog og Skred AS
 • Pilot Flomsikringspool, Aquafence AS