Norge har det laveste forbruket av plantevernmidler i hele Europa. Det skyldes blant annet vårt kalde klima og spredte jordbruksarealer i tillegg til et strengt regelverk for bruk av plantevernmidler.

Restriktiv bruk av plantevernmidler er et virkemiddel for å oppnå dette. Bonden skal alltid tenke forebyggende og alternative metoder fremfor å bruke kjemiske middel. Det er en trygghet for forbukerne og mindre belastende for miljøet.  Når det derimot er nødvendig å ta i bruk plantevernmidler, skal dette dokumenteres og journalføres.

Slik får du autorisasjonsbevis

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler. De fører jevnlige stikkontroller av både importert og egenprodusert mat for å sikre at den satte grenseverdien for plantevernrester ikke overstiges. Under kontroll i 2015 fant Mattilsynet rester av plantevernmidler som oversteg de fastsatte grenseverdiene i 1,3 prosent av prøvene. 85 prosent av disse funnene stammet fra mat importert fra land utenfor EU.

De som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvar for å ha gyldig bevis og å følge regelverket for bruk av plantevernmidler. Det er Mattilsynet som har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. I hvert enkelt fylke er det Statsforvalterens landbruksavdeling som har det overordnende ansvaret for at det blir gitt kurstilbud og arrangert praksisdag.