Dette er ti punkter som du som arbeidsgiver i næringene jordbruk og gartneri må ha på plass dersom du skal ansette utenlandsk arbeidskraft.  Lista gjelder deg som arbeidsgiver og dekker ikke problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

 

1. Arbeidstaker må ha gyldig opphold i Norge

Reglene for oppholdstillatelse varierer ut fra hvilket land arbeidstaker kommer fra og hvor lenge han eller hun skal oppholde seg i Norge.  F.eks er det ikke krav om oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid i Norge for borgere fra EØS-området, men borgere fra noen EØS-land må registrere seg dersom arbeidsforholdet varer lengre enn tre måneder.  Les mer om dette her.

Les mer om kravene du må være oppmerksom på dersom du skal ansette arbeidere fra utenfor EØS her. 

2. Inngå skriftlig arbeidskontrakt

Det skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold. For arbeidsforhold som varer kortere enn èn måned skal skriftlig avtale inngås umiddelbart, for arbeidsforhold som varer lengre enn en måned skal en slik avtale inngås snarest mulig og senest en måned etter arbeidstaker startet i jobben. Last ned standardkontrakt på ulike språk her.

3. Meld arbeidstaker inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Melding til registeret skal gå senest fredag i uke etter at arbeidsforholdet tar til, endres eller avsluttes. Les mer her.

4. Lønnen skal minst tilsvare minstelønn i jordbruks- og gartnerioverenskomsten

Alle arbeidstakere innenfor jordbruk og gartneri skal ha en minimumslønn tilsvarende minstelønnen i Jordbruks- og gartnerioverenskomsten mellom NHO Mat og landbruk og Fellesforbundet. Alle arbeidsgivere må følge minstelønnssatsene. Selv om det er inngått avtale om akkordlønn er det alltid minste timelønn som gjelder. Arbeidstaker skal også ha feriepenger. Forskrift og minstelønnstabell finner du her.  

5. Riktige timelister og lønnsutbetaling

Timelistene skal vise klokkeslett for start og slutt hver arbeidsdag, og om det er jobbet overtid etc. Når det gjelder akkordlønn må det framgå at minstelønn er opptjent.  Også for slikt arbeid skal det altså føres timelister slik at dette er mulig å kontrollere.

6. Skattekort for arbeidstaker

Alle arbeidstakere må møte opp på skattekontoret og søke om skattekort, og om å få tildelt D-nummer (nødvendig for å få bankkort). 

De kan alternativt møte opp på de såkalte SUA-sentre for å få utført dette (SUA = Servicesentre for utenlandske arbeidstakere). Se https://www.sua.no

Skattekortet er elektronisk og arbeidsgiver må laste det ned på skatteeaten.no.  For lønn over 10.000 kroner er utbetaling via bank eneste betalingsmåte, da kontantutbetalinger over dette beløpet ikke er fradragsberettiget.  Les mer om dette her.

 Arbeidstaker kan starte å arbeide før skattekort foreligger, men da skal det trekkes 50 prosent i skatt. Sørg derfor at arbeidstaker har gyldig skattekort slik at du kan foreta skattetrekk i henhold til dette.

7. Betale arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidsgiveravgift av lønnskostnadene, samt å innberette forskuddstrekk.   Alle som arbeider i Norge skal som hovedregel være medlem i folketrygden. Unntaket er utsendte arbeidstakere og arbeidstakere som bor og jobber i sitt hjemland i tillegg til arbeidet i Norge. Se oversikten over satser her:

8. Forsikringer/pensjon

Yrkesskadeforsikring skal tegnes. Yrkesskadeforsikring er ei forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i samband med sjukdom eller skade, påført i arbeidssamanheng. Vilkåret for å ha rett til yrkresskadeforsikring er at at skaden har skjedd på arbeidssted, i arbeidstid og gjelder for den ansatte. Les mer om yrkesskadeforsikring hos Arbeidstilsynet.

Fra 2022 er det flere arbeidsgivere som kommer inn under kravet til å tegne obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er f.eks. ikke lenger krav om minst 20 % stillingsprosent eller minstelønn på 1G. Aldersgrensen på 20 år er også fjernet. Etter dette vil mange flere arbeidsgivere med sesongansatte komme inn under ordningen. Les vår artikkel om lovendringen her. Du finner også mer informasjon om OTP på Altinn sine sider.

9. Kost og losji

Du kan velge å stille bolig til disposisjon for arbeidstaker, men boligen må være i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Dette betyr blant annet at innkvarteringen skal ha alminnelig god norsk standard. Se nærmere informasjon på Arbeidstilsynets nettsider. Et sammendrag av regelverket finner du også på Bondelagets fagartikkel her

Verdi for husleie skal ikke inngå som «usynlig» del av lønn. Prisen for leie må være i samsvar med boligens standard og for øvrig stå i rimelig forhold til lokale utleieforhold. Det samme gjelder kost, losji og ev.t hjemreise. Foretas det lønnstrekk for husleien, må dette avtales skriftlig med arbeidstakeren.  

10. Permisjon og oppsigelse

Arbeidsmiljøloven har klare formelle krav som må oppfylles i tilfelle permisjon og oppsigelser. De viktigste prinsippene for slike prosesser er at alt gjøres skriftlig og at beslutningene gjøres på saklig grunnlag. Midlertidige ansatte kan også permitteres.  

I slike sammenhenger kan det være formålstjenlig å ta kontakt med en jurist eller rådgiver som kan arbeidsrett.

Les mer hos Arbeidstilsynet om oppsigelse og permisjon.