Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk hvilke klimagrep som passer. I tillegg registreres ikke de fleste klimagrep som i dag gjøres på norske gårdsbruk. Derfor startet Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning prosjektet «Klimasmart landbruk» i 2016 med formål om å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy klimakutt på norske gårdsbruk. Prosjektet har i dag en styringsgruppe bestående av representanter fra NLR, Norges Bondelag, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri.

Nye verktøy for å beregne klimaavtrykk

Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som mål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for effektiv og målrettet klimarådgiving tilpasset det enkelte gårdsbruk. Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt, og kan gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss.

Arbeidet med datainnsamling for å utvikle en klimakalkulator for landbruket er godt i gang. Dataflyt i Landbruket er innleid for å drive utviklingsarbeidet i samarbeid med TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving. Høsten 2017 prioriteres utviklingsarbeidet rettet mot melkeku og jord/plantedata. I årsskiftet 2017/2018 starter arbeidet med å teste dataflyten og hvordan den praktiske rådgivningen skal foregå gjennom en rekke pilotbesøk.