Den 21. juni 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en avtale med regjeringa om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon fra jordbruket i perioden 2021–2030. I løpet av 10 år og 10 sesonger skal landbruket både kutte jordbrukets samla klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jorda tilsvarende 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Målet er et mest mulig klimavennlig og bærekraftig jordbruk. 

For å følge opp klimaavtalen med staten har landbruket utformet en egen klimaplan med tiltak som kan gjennomføres på norske gårdsbruk for å kutte utslippene i tråd med forpliktelsen. Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk hvilke klimagrep som passer. I tillegg registreres ikke de fleste klimagrep som i dag gjøres på norske gårdsbruk i den offentlige statistikken. Derfor startet Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning prosjektet «Klimasmart landbruk» i 2016.

Landbrukets klimaplan - Norges Bondelag (bondelaget.no)

Klimakalkulator beregner klimaavtrykket på gården

Klimasmart Landbruk har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk uten at det skal gå på bekostning av produksjonen av mat og næringas konkurransekraft.  Ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy kan norske gårdsbruk få oversikt over egne utslipp og gjennomføre tiltak som er tilpasset egen drift. Prosjektet Klimasmart Landbruk eies av Landbrukets Klimaselskap SA, som er et samvirke bestående av 17 eiere knyttet til landbruksnæringen.

Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som mål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet kalles en klimakalkulator og skal være grunnlaget for effektiv og målrettet klimarådgiving tilpasset det enkelte gårdsbruk. Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt, og kan gjøre norsk landbruk til en klimaspydspiss. Klimatiltak på gården bidrar også til bedre produksjon og økt lønnsomhet. Det er bra for drifta og bra for miljøet!

Per høsten 2022 har kalkulatorer for fem ulike produksjoner blitt lansert:

  • Klimakalkulatorene for melk, svin of korn ble lansert i oktober 2020
  • Klimakalkulatorene for ammeku, potet og kylling ble lansert høsten 2021
  • Klimakalkulatorer for sau, grønt og egg ble lansert i 2022

For mer informasjon se videoer om prosjektet, og les mer her: Klimasmart landbruk 

Klimarådgivning og tilskudd

NLR, Tine og Norsvin har utdannet egne rådgivere som skal bidra med en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak på den enkelte gård. I fellesskap med bonden tolker de resultatene fra klimakalkulatoren og utformer en egen klimatiltaksplan for gården. Tiltaksplanen skal være tilpasset gårdens produksjon og forutsetninger. Den legger grunnlaget for arbeidet videre på gården.

Det er mulig å søke om tilskudd til klimarådgivning fra Regionalt miljøprogram (RMP).

Klima | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Regionalt miljøprogram (RMP):

Alle bønder kan søke om støtte til klimarådgivning gjennom RMP fra og med høsten 2021. Tilskudd gis for klimarådgivning som er gjennomført i en søknadsperiode, fra 15. oktober forrige år til 15. oktober i søknadsåret.

Full dekning innebærer støttesats på 6000 kroner per bonde for en-til-en rådgivning, 8000 kroner for to-til-en rådgivning, og 2000 kroner per bonde for grupperådgivning. 

For å få tilskudd til klimarådgiving skal du benytte deg av rådgiver med godkjent rådgivingsopplegg. Sammen med søknad om tilskudd må du legge ved bevis for betalt rådgiving (faktura eller kvittering) og utfylt tiltaksplan.

Med de nye satsene fastsatt i avtalen sikrer vi nå at alle bønder får klimarådgivningen gratis. Tilskuddssatsene kan variere noe mellom fylker, så sjekk hos Statsforvalter i eget fylke. 

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - Landbruksdirektoratet