Bønder som mister husdyr på beite har lovfesta rett til full erstatning, dersom skaden er forårsaka av ulv, jerv, bjørn, gaupe eller kongeørn.

​Det skilles mellom påviste skader og tap som har skjedd uten at dyret blir funnet når erstatninga blir vurdert. Det er derfor svært viktig å påvise skade. Rovviltkontaktene til Statens Naturoppsyn undersøker skadde og døde dyr, og dersom de påviser rovdyrskade gir det automatisk rett på erstatning.

I tilfeller der det ikke blir funnet et kadaver eller der det ikke er mulig å fastslå årsaken til skaden, kan erstatninga utbetales etter skjønn. Tapshistorikk i beiteområdet og besetninga og forekomsten av rovdyr i områder, er viktig kunnskap når denne typen erstatning skal fastsettes.

Det er Fylkesmannen som behandler søknad om erstatning ved rovdyrtap. Søknadsfristen for rovvilterstatning for sau er 1. november og søknaden kan leveres elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.