Naturskadeordningen dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom alminnelig privat forsikringsordning som veier, bruer og jord- og skogbruksarealer.

Ordningen dekker gjenopprettelse av skader- ikke forbedring av standard eller sikring mot nye skader.

Fra 1. januar 2017 kom det en ny lov om erstatning for naturskade.

Hvordan skal jeg melde fra?

Naturskade meldes et digitalt søknadsskjemaet. Skjemaet og informasjon om naturskadeordningen finner du på http://www.naturskadeordningen.no/  Fristen for å søke er tre måneder fra skade har skjedd.

Dokumenter skader så raskt som mulig: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg, samt værforholdene.

Den skadelidte er selv ansvarlig for å dokumentere at det foreligger naturskade, og for å dokumentere hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette skaden. Dette må den skadelidte selv betale for. Slik dokumentasjon kan innhentes ved takst eller anbud. Du står i så tilfelle fritt til å velge hvilken takstmann/ entreprenør du ønsker. Dersom gjenopprettingskostnadene antas å overstige kr 200 000, må du innhente anbud fra to selskaper. Dersom gjenopprettingskostnadene antas å være under kr 50 000, kan du velge å dokumentere kostnadene selv med egenoppgave og bildedokumentasjon fremfor å benytte takst eller anbud.

Utbedring

Du har ingen garanti for hvor mye du får utbetalt i naturskadeerstatning. Utbedring av skader før endelig vedtak om erstatning er fatta, skjer derfor på egen regning og risiko. Etter at det er fatta endelig vedtak om erstatning skal gjenoppretting utføres innen tre år, men erstatninga utbetales ikke før det er dokumentert at skaden er gjenoppretta i samsvar med erstatningsvedtaket. Det er imidlertid mulig å søke om forskudd.

Dersom det er mulig anbefaler vi at du utsetter utbedring av skaden frem til denne er dokumentert ved takst eller anbud.

Dersom hel eller delvis gjenoppretting av skaden ikke kan utsettes i påvente av dokumentasjon ved bruk av takstmann eller entreprenør, kan du dokumentere gjenopprettingskostnadene gjennom spesifisert faktura eller egenoppgave.

Hvem kan søke?

  • Alle private eiere kan søke naturskadeerstatning
  • Personer med leiejord
  • Veilag og foreninger
  • Tomtefestere og andre rettighetshavere

Utregning av erstatningssummen

Skadelidte blir belasta en egenandel. For skader som har oppstått etter 2016 blir man belasta 30 prosent av de første 100.000 kronene + 15 prosent av beløpet som overstiger 100.000 kroner.

Viktig med forebygging

Det er viktig å sjekke grøfter/ stikkrenner og sørge for godt vedlikehold av eiendommen.

Dersom det påvises forhold som har gitt økt risiko for skade, kan det gi avkorting på erstatningsutmålinga.