Ekstremværet Hans har skapt mange utfordringer med flom og skred. Når vannet har trukket seg tilbake, blir det tydelig hvor mye avfall som ligger igjen, og det store behovet for opprydding. Kommunene sitter med ansvaret, og det medfører store kostnader for de berørte kommunene. I et brev ber Norges Bondelag nå Regjeringa om at det bevilges penger til kommuner, fylker og statsforvaltere slik at kommunene kan gjennomføre det nødvendige oppryddingsarbeidet.  – Vi opplever at ordninger for innsamling og håndtering av avfall er svært uklar, og ber derfor om at det settes av penger til kommunene til dette oppryddingsarbeidet, og tilrettelegges for innsamling av søppel, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Regjeringa har kommet landbruket godt i møte etter både flom og tørke denne sesongen. Eksempelvis har Regjeringa økt forskuddsbetaling for produksjonssvikt fra 50 til 70 prosent, og gjort det enklere å søke naturskadeordningen. Les mer om det her.

Foreslår egne «flomkontor»

Norges Bondelag har i flere brev og møter med Landbruks- og matdepartementet pekt på behovet for midler til opprydding utover det som kan håndteres gjennom naturskadeordningen. Det må og sikres midler til en effektiv organisering av søknader og behandling av disse innenfor naturskadeordningen som følge av ekstremværet Hans. Regelverket for erstatning til bønder og andre som er blitt rammet av naturskader er relativt omfattende og kompliserte. – Det forutsettes at mennesker som opplever at hele livsverket blir ødelagt, skal kunne forholde seg til en mengde lovpålagte krav for å få utløst erstatning. Vi håper regjeringa i samarbeid med kommunene kan opprette egne «flomkontor» som kan bistå berørte grunneiere med råd og veiledningnår de skal søke naturskadeerstatatning, sier Sigrid Hjørnegård.

Forvaltning av naturskader skjer med utgangspunkt i et nytt lovverk. Nå står kommunene dessverre på sidelinja i forvaltningen av regelverket. Grunneier må dokumentere skader på sin eiendom i en direkte dialog med Landbruksdirektoratet.