KSL er næringens felles kvalitetssystem for all primærproduksjonen, og den er anerkjent av Mattilsynet og Arbeidstilsynet som en nasjonal bransjestandard. Når bonden har gode innarbeidede KSL-rutiner vet man at driften er i tråd med lover, forskrifter og andre krav som stilles til råvareprodusenter.

Bygger næringens omdømme

Ved å innarbeide gode KSL-rutiner er bonden med på å bygge omdømmet til norsk matproduksjon. Ifølge Matmerk har 98 prosent av alle bønder internkontrollen på plass, mens 131 av Norges rundt regnet 40.000 gårdsbruk mangler et slikt internkontrollsystem. Målet er å nå 100 prosent oppslutning om KSL.

Når bonden har gode innarbeidede KSL-rutiner vet man at driften er i tråd med lover, forskrifter og andre krav som stilles til råvareprodusenter.

Det finnes mange gode kvalitetssystemer som du som bonde aktivt kan bruke for å øke sannsynligheten for at alle ledd i produksjonen skjer under de aller beste forhold, for eksempel at det skjer på en miljøvennlig måte, uten skadelige fremmedstoffer, har fokus på god dyrevelferd og at arbeidsmiljøet sikrer god helse for den som utfører arbeidet.

Matmerk

Det er Matmerk som følger opp KSL-ordningen, en ordning som også er viktig for Nyt Norge-merket. For å få et produkt godkjent som et Ny Norge-produkt må blant annet råvarenvære produsert på et gårdsbruk som kan dokumentere at de følger KSL.

Alt du trenger å vite om  Kvalitetssystem i landbruket (KSL) finner du på Matmerk sin hjemmeside.

Matmerk og Mattilsynet har inngått et samarbeid som innebærer at norske bønder som følger kvalitetssystemet KSL tilfredsstiller myndighetenes krav til egenkontroll av virksomheten. Dette samarbeidet kan du lese mer om på regjeringen.no

Nortura:

Nortura har som mål at alle bønder som leverer råvarer inn til merkevarene Gilde, Prior osv. skal ha egne kvalitetssystem. På Norturas hjemmeside finner du råd om KSL for deg som driver med egg- og kjøttproduksjon.