Bønder har rett på erstatning for tap til rovvilt og erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjonen. Tiltak det kan søkes erstatning om er blant annet for nedslakting av dyr på grunn av smittsomme sykdommer, eller sanering av arealer og produksjonslokaler etter funn av farlige planteskadegjørere. Det er viktig at den som blir pålagt restriksjoner holder en god dialog med Mattilsynet, så tiltakene blir iverksatt slik at de gir rett til erstatning. Søknaden om erstatning skal sendes Statsforvalteren.

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjonen omfatter:

 • Erstatning etter offentlig pålegg som følge av planteskadegjørere
 • Erstatning etter offentlig pålegg om nedslakting av husdyr
 • Erstatning etter frivillig nedslakting av sauebesetning
 • Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode
 • Erstatning for nedfôringskostnader som følge av radioaktivitet

 Tapsposter som inngår ved utmåling av erstatning

 1. Husdyr, egenproduserte planter og plantedeler erstattes med verdien på det tidspunktet pålegget blir gitt.  For fjørfe, småfe, storfe og gris fastsettes erstatningen etter standardiserte satser.
 2. Hus, husinnredning, fôr, gjødsel, redskaper/maskiner, annet materiell og inventar som er pålagt destruert erstattes med verdien på det tidspunktet pålegget blir gitt. For pålegg gitt etter funn av planteskadegjørere gis kun erstatning for redskaper/maskiner, annet materiell og inventar som blir benyttet i forbindelse med produksjon av egenproduserte planter og plantedeler.
 3. Nødvendige utlegg til gjennomføring av pålagte tiltak. Ved tiltak i driftsbygning og lignende skal standardheving komme til fratrekk.

Erstatning gis bare for direkte tap og kostnader med å gjennomføre pålagte tiltak og pålagte saneringstiltak. Eventuelle indirekte kostnader eller avledede økonomiske virkninger av saneringstiltakene eller lignende erstattes ikke.

Eksempler på indirekte tap som ikke erstattes

 • produksjonstap, slik som avlingstap
 • ved produksjon av jordbærplanter: tap som følge av at det ikke er tilgang på morplanter til neste sesong   
 • driftstap, slik som fremtidige tapte leieinntekter, eller tapte arbeidsinntekter
 • redusert tilvekst hos avkom når mordyret blir pålagt avlivet
 • utgifter til amming av avkom
 • ”bedekningstap”
 • utgifter til frakt ved anskaffelse av nye dyr. (Transport er innberegnet i erstatningssatsene per dyr. Gjelder ikke dersom nye avlsdyr skal anskaffes)
 • kostnader ved å venne ny besetning til beite (tilvenningskostnader)
 • tap som følge av lavere tilvekst i ny besetning
 • foringsutgifter
 • utgifter til vedlikehold i båndleggingsperioden for restriksjonsbelagte områder.

Vilkår for erstatning

Muligheten for erstatning gjelder virksomhet som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket eller virksomhet som kan levere årsoppgave om merverdiavgift, eller har hatt en omsetning på minst 20.000 kroner de siste 12 månedene før pålegget eller restriksjonen ble gitt.

Det blir ikke gitt erstatning på grunnlag av muntlige pålegg fra Mattilsynet, dersom disse ikke senere blir bekreftet gjennom skriftlige pålegg. Tiltak gjort på eget initiativ ut over det som kan betraktes å være en del av de pålagte tiltak erstattes ikke.