Fra 1. juni 2024 blir reglene for innkvartering av arbeidstakere tydeligere. Dette skjer gjennom endringer i Arbeidsplassforskriften, forskrift 2011-12-06-1356. Det er ikke foretatt større materielle endringen, men kravene i forskriften har blitt tydeliggjort for å gi mindre rom for skjønn. Det er lagt vekt på at standarden til innkvarteringen skal være i tråd med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravet til innkvartering er oppfylt og at innkvarteringen er fullt forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. I slike tilsyn samarbeider Arbeidstilsynet ofte med etater som brannvesenet og andre kommunale myndigheter. Arbeidstilsynet skal til enhver tid ha tilgang til lokalene.

 

Krav til innkvarteringen

Innkvarteringen skal alltid være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Standarden til innkvarteringen skal være i tråd med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Det er de samme kravene som gjelder enten arbeidsgiver eier eller leier lokalene.

Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker, skal i henhold til forskriftens § 3A være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Innkvarteringen skal blant annet være forsvarlig med hensyn til:

 • dagslys og utsyn
 • vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard
 • temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet
 • giftige og helsefarlige stoffer
 • biologiske faktorer
 • oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat
 • oppbevaring av klær
 • vask og tørk av klær
 • brann- og elsikkerhet

 

Innkvartering skal i henhold til Arbeidstilsynets normer ha:

 • soverom med vindu som kan åpnes
 • oppholdsrom med stoler, sofa og som hovedregel tv eller internett. Hvis soverommet er stort, kan kravet om areal til avslapping bli ivaretatt på soverommet. Hvis soverommet er lite, stiller regelverket krav om separat oppholdsrom. 
 • garderobe eller skap til oppbevaring av tøy
 • tilgang på bad og toalett. Det skal være minst ett låsbart toalett og én låsbar dusj per 4–5 arbeidstakere
 • vaskerom med vaskemaskin og tørkemuligheter for klær
 • spiserom med mulighet for matlaging, spiseplass, spisebord og stoler
 • tilgang til nødvendig renholdsutstyr

Arbeidstakere i innkvarteringen skal ved fare på en rask og sikker måte kunne evakueres fra alle rom. Arbeidsplassforskriften § 2-21 om rømningsveier og nødutganger gjelder tilsvarende for innkvarteringsforhold. På rom og steder som er ment for beboelse skal det ikke installeres eller utstyres på en måte som gjør at disse ikke kan ivareta sin funksjon.

Førstehjelpsutstyr bør være tilgjengelig i umiddelbar nærhet.

Når arbeidsgivere skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må arbeidsgiver legge vekt på behovet for at innkvarteringen holdes ren og ryddig, mulighet til privatliv og verdighet ut fra antall arbeidstakere.

 

Krav om enkeltrom – unntak for sesongarbeidere i landbruket

Som hovedregel skal arbeidstakerne ved langvarig opphold ha enkeltrom. Ved kortvarig opphold kan arbeidstakerne bo på dobbeltrom med oppholdsrom i umiddelbar nærhet. Vi har imidlertid et eget unntak fra dette for sesongarbeidere i landbruket; Disse kan bo inntil 4 personer på samme rom i inntil 12 uker. Det skal da være minimum 4 kvadratmeter gulvareal per person, og oppholdsrom i umiddelbar nærhet. Unntaket gjelder kun sesongarbeidere i landbruket, ikke arbeidstakere som skal utføre annet arbeid, f. eks vedlikehold. De samme reglene gjelder imidlertid også for andre arbeidsforhold, dvs. kortvarige arbeidsforhold utenfor normalarbeidsstedet hvor det er vanskelig å stille enkeltrom til disposisjon. Et eksempel her kan være kortvarige anleggsarbeider i områder hvor det er liten tilgang til bolig og langt til alternativ losji.

Det skal ikke være gjennomgang i soverommene eller andre forstyrrelser som hindrer hvile og restitusjon.

Dusj og toalett

Det skal være tilgang til låsbar dusj og låsbart toalett i umiddelbar nærhet. Det skal som minimum være tilgang til ett toalett og en dusj per fem arbeidstakere. Det skal være tilgang til håndvask i tilknytning til toalett. Håndvask skal være utstyrt med rennende kaldt og varmt vann.

Det skal være tilgang til atskilt dusj og toalett for kvinner og menn, eller atskilt bruk av dem. Dusjer skal være tilstrekkelig store og utstyrt med rennende kaldt og varmt vann. Det skal være tilgang til speil. Det må være tilstrekkelig avtrekk for vanndamp.

Oppholdsrom

Oppholdsrommet skal være i umiddelbar nærhet til soverommet og skal være utstyrt med tilstrekkelig antall bord og stoler med rygg tilpasset det maksimale antallet arbeidstakere som normalt vil oppholde seg i rommet samtidig. Minimumsareal per person er 1,5 kvadratmeter.

Dersom soverommet er tilstrekkelig stort, kan krav til oppholdsrom ivaretas i soverommet. Forutsetningene i første ledd gjelder da tilsvarende i det kombinerte sove- og oppholdsrommet. Det bør være tilgang til trådløst internett hvor dette er mulig.

Husordensregler

Når flere arbeidstakere bor sammen skal partene i fellesskap med arbeidsgiver utarbeide husordensregler. Reglene bør inneholde informasjon om fordeling av oppgaver, renhold, smittevern og ryddighet. Videre bør det avtales vasketider for klær, regler for matlaging, bruk av alkohol og røyking, tider for når det skal være ro, og muligheten til å ha gjester. Listen er ikke uttømmende og Arbeidstilsynet kan gi pålegg om utarbeidelse av husordensregler.

Brannsikkerhet

El-anlegg, brannvarslere og utstyr skal oppfylle kravene i forskrift om brannforebygging. El-anlegget må være dimensjonert i forhold til antall arbeidstakere og bruk. Innkvarteringen må ha rømningsveier og nødutgang. Når vindu ikke kan brukes må det være alternative rømningsveier.

Smittevern og sykdom

Arbeidsgiver må vurdere smitterisiko i innkvarteringen, sørge for relevante tiltak og rutiner ved arbeidstakers sykdom. I rutinene bør det fremkomme hva syke arbeidstakere skal gjøre.