40.000 bønder i hele landet forsyner den norske matvareindustrien med gode råvarer, hver eneste dag. Gjennom samvirkeforetakene samarbeider bøndene om å by fram råvarene. Det er bøndene sjøl som eier samvirkene, og samvirkeforetakene har som mål å sikre at medlemmene deres får solgt produktene sine til en best mulig pris. Ved å være organisert i samvirker står bøndene sterkere enn om alle skulle solgt varene sine hver for seg. Det er også viktig for å ha forutsigbarhet og stabilitet, og vite at man får avsetning på det man produserer.

Sterk matkonsentrasjon

Norge skiller seg ut i europeisk sammenheng med at vi har en så sterk maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen. Handelen med mat her til lands kontrolleres av tre store dagligvarekjeder som kontrollerer 99 prosent av omsetninga. En slik maktkonsentrasjon er verken heldig for bonde, industri eller forbruker. Det gir mindre mangfold i butikk og større fokus på pris. De siste årene har dagligvarekjedene skaffa seg enda større makt ved å inngå forpliktende samarbeid med eller kjøpe opp aktører lenger ned i verdikjeden. Dette kalles vertikal integrasjon.

Ved å være organisert i samvirker står bøndene sterkere enn om alle skulle solgt varene sine hver for seg.

Lov om god handelsskikk

Fra 2021 er endelig lov om god handelsskikk innført. To offentlige utredninger i 2011 og 2013 konkluderte med at det er behov for en slik lov som kan kan regulere forholdet mellom leverandør og kjeder, og bidra til å unngå uheldig atferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter. Norges Bondelag har utrettelig stått på for å få innført denne loven. Som eier av leverandørindustri er det viktig for bonden å ha ryddige og forutsigbare kontrakter med dagligvarekjedene. Stadig flere bønder er også i direkte kontakt med kjedene som videreforedler eller leverandør. Som råvareleverandør er bonden helt avhengig av en velfungerende verdikjede for mat.

Norges Bondelag mener:

  • Balansen og maktfordelinga i verdikjeden for mat må bedres
  • Matprodusentenes andel av verdiskapinga i matvarekjeden må økes
  • Vertikal integrasjon i verdikjeden må bremses