Flere offentlige utvalg har pekt på utfordringer i dagligvarehandelen med høy konsentrasjon, og økt innslag av vertikal integrasjon hvor de samme aktørene styrer flere ledd i verdikjeden. Dette er ikke en særnorsk utvikling, men noe de fleste land opplever. At verdikjeden fungerer godt er avgjørende for bonden slik at mangfoldet av landbruksprodukter kommer effektivt helt fram til forbruker.

– Det er positivt at regjeringa har tatt tak i utfordringene med sterk maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen.  Men vi savner konkrete tiltak for å bedre konkurransesituasjonen. Det haster med tiltak innenfor distribusjon av varer, noe også Stortinget har etterspurt, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

I dag er distribusjon helt integrert i kjedene, og nye aktører har problemer med å etablere seg i markedet.

– Nå kan ikke leverandøren velge hvem de vil bruke som distributør, men blir låst i en avtale med kjeden. Vi mener at et tiltak kan være å skille distribusjon fra forhandlinger om varen og sette en egen prislapp på det, da kan leverandøren velge fritt, påpeker Bartnes.

Dagligvaretilsynet må på plass

I mars 2020 ble lov om god handelsskikk vedtatt i Stortinget, med et Dagligvaretilsyn som har selvstendig beslutningsmyndighet. I revidert nasjonalbudsjett er imidlertid opprettelsen av tilsynet utsatt nok en gang.

– Vi er utålmodige og etterlyser opprettelsen av Dagligvaretilsynet. Det haster å få tilsynet i gang, og sikre at de får ressurser og oppgaver nok til å fylle sin uavhengige rolle. Det er Dagligvaretilsynet som skal være det viktigste redskapet for å skape mer ryddige forhold mellom leverandører og dagligvarekjede, noe både bonde og forbruker vil tjene på, understreker Bartnes.

I meldingen omtaler regjeringa en rekke forhold de vil se mer på, men tidsperspektivet er ikke klart.

– Meldinga beskriver viktige problemstillinger som vertikal integrasjon, altså at dagligvarehandelen spiser seg nærmere bonden på mange ulike måter. Men konkrete tiltak er mangelvare også her, sier Bartnes.

Det er viktig å få vurdert den samla konkurranseeffekten av markedsmakt som kjedene har i mange markeder og behovet for regelverksendring. Dette bør komme raskt, mener Bartnes, som også synes det er positivt at regjeringen vil se på tiltak for bedre tilgang på attraktive lokaler.

– Mange viktige problemstillinger blir reist, men få svar blir gitt. Vi håper vurderingene ender som reelle tiltak, sier Lars Petter Bartnes.