I 2018 vedtok et samlet Storting at Norge skulle få en lov om god handelsskikk med formål om å skape mer ryddighet og forutsigbarhet i forholdet mellom dagligvarehandelen og leverandørene. Nå har regjeringa sendt et lovforslag ut på høring.
 

- Forslaget er i hovedsak godt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Han mener tida er overmoden for en lov om god handelsskikk og viser til at to offentlige utvalg har utredet og konkludert med behovet for slik lov, både i 2011 og 2013. Regjeringa har uttalt at loven skal tre i kraft i løpet av 2020. Det er absolutt siste tidsfrist, mener Bondelaget.
 

- I 2013 var Norge pionerer innenfor lovgiving om handelsskikk, nå har vi havnet bakpå. Mange land i Europa har for lengst vedtatt en egen lov på dette feltet og nå har også EU klart å lande et felles regelverk, sier bondelagslederen.
 

I tråd med Stortingets vedtak skal det også opprettes et eget handelstilsyn som skal overse at loven følges. I regjeringas lovforslag ønsker de innspill om hvorvidt dette skal være et uavhengig tilsyn eller lagt under et eksisterende forvaltningsorgan, som for eksempel Konkurransetilsynet.
 

- Det er helt avgjørende at vi får et effektivt og uavhengig tilsyn med selvstendig beslutningsmyndighet. Dette er den sikreste måten å få en god håndheving av loven på, avslutter Bartnes.
 

Høringsfrist for å komme med innspill til lovforslaget er 7. juni.