Fagstoff om økologisk landbruk kan du finne på
DEBIO
Agropub
Fagbladet til økologisk landbruk i NLR
Økologisk.no

Økologisk landbruk skiller seg fra konvensjonelt landbruk ved at det ikke benytter kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler, men bekjemper ugress og skadedyr mekanisk og biologisk. Driftsformen til et økologisk landbruk hviler på å stimulere til økt samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

Alt økologisk landbruk i Norge skal følge reglene som er fastsatt i Økologiforskriften. Mattilsynet har delegert ansvaret for kontroll og tilsyn til DEBIO som du som produsent forholder deg til dersom du driver eller ønsker å legge om til økologisk produksjon.

De økologiske prinsipper vil være en pådriver for norsk landbruk innen både miljø, mattrygghet og dyrevelferd. Dette ser vi særlig i alternative metoder for kjemisk plantevern mot skadedyr og ugrasbekjempelse, men også i kunnskapen om viktigheten av fruktbar jord. 

Bodhild Fjelltvet, nestleder i Norges bondelag

Økologisk landbruk baserer seg på 4 grunnprinsipper. Se film og lær mer her

I Nasjonal strategi for økologisk jordbruk som gjelder for 2018-2030 er det overordnete målet å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Innsatsen skal rettes inn mot tre områder: Kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede. Strategien skal vurderes midtveis i lys av markedsutviklingen.

Økt etterspørsel, men lavere produksjon

Til tross for at etterspørselen fra forbrukerne øker, og vi spiser mer økologisk mat, har den økologiske produksjonen i Norge jevnt over gått ned siden 2012, og vi er nå under 5 % økologisk areal i Norge og det er 1962 produsenter som driver økologisk. Dette er en nedgang fra 2012 hvor vi hadde 5,6 % og 2590 produsenter.

Det har vært økt omsetning av økologisk dagligvarer hvert år siden 2000. Fra 2019 har vi ikke offisielle tall for omsetningen, men for 2020 viser tall fra de tre dagligvarekjedene at veksten er fra 10-20 %.

Økologiske råvarer har på lik linje med andre matvarer utfordringer med EMV. Tre merker: Anglamark, Kolonihagen, GOECO – det er disse tre merkene som blir markedsført som det økologiske valget ut mot forbrukerne.

Når den norske forbrukeren ønsker økologisk mat, må vi produsere mer av dette om vi ikke ønsker at importen skal øke enda mer.

Landbrukets ØKOLØFT

I 2016 ble Landbrukets ØKOLØFT opprettet med mål om å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge. Det er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge. Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et slikt forpliktende og systematisk samarbeid.

For 2021 skal også prosjektet jobbe i hele verdikjeden fram til butikk, og har introdusert inspirasjonsbutikker hvor kjøpmennene er spesielt opptatt av å selge økologisk og da helst norskproduserte økologiske varer.

Hovedtiltaket med ØKOLØFT er å løfte fram de 30 inspirasjonsbøndene som er en del av prosjektet. De består av bønder fra hele landet, innen alle kulturer og har et felles trekk og det er at er svært faglig dyktige på sin produksjon og er flinke til å inspirere andre.

Det er Økologisk Norge som er prosjektleder for ØKOLØFT.

 

Norges Bondelag mener:

  • Økologiske produkter er en viktig del av mangfoldet som norske bønder skal levere forbrukeren. Bedre markedsmuligheter for norske landbruksvarer er et mål også for økologiske varer. Norges Bondelag vil understreke behovet for å øke produksjonen av økologiske produkter, for å øke norskandelen også i dette markedet.
  • Norges Bondelag mener at økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø og bærekraft i norsk landbruk og at det derfor er viktig at vi har en økologisk produksjon over hele landet.
  • Norges Bondelag skal jobbe for at det innføres et tallfestet mål for økologisk produksjon, videreforedling og salg.
  • Norges Bondelag skal være en pådriver for at de økologiske matvarene som norske bønder produserer også selges i markedet som økologisk produkt. Merkostnadene i varekjeden må så langt som mulig, dekkes gjennom en høyere pris på produktene.