Økologisk

  • Tips en venn om denne siden

økologisk

I Norge er det satt som mål at 15 prosent av matproduksjonen skal være økologisk.

Økologisk landbruk skiller seg fra konvensjonelt landbruk ved at det ikke benytter kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler, men bekjemper ugress og skadedyr mekanisk og biologisk. Driftsformen til et økologisk landbruk hviler på å stimulere til økt samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

Både den konvensjonelle bonden og den økologiske bonden har som mål å lage god og trygg mat. I Norge er det satt som mål at 15 prosent av matproduksjonen skal være økologisk. Det vil si at det skal drives økologisk produksjon på 15 prosent av det samla norske jordbruksarealet, og at 15 prosent av det samla husdyrholdet skal være økologisk. Det er vedtatt av Stortinget i 2017 at det skal etableres et nytt mål for økologisk landbruk. 

Til tross for at etterspørselen fra forbrukerne øker, og vi spiser mer økologisk mat, har den økologiske produksjonen i Norge jevnt over gått ned siden 2012 ifølge en rapport fra Riksrevisjonen (februar 2016). Rapporten peker på at målet om at 15 prosent av landbruksproduksjonen og forbruk skal være økologisk i 2020, er langt utenfor rekkevidde.

Forbruket av økologisk produserte matvarer økte med 20 prosent i 2015 i følge "Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer" på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Denne trenden fortsetter også i 2016. For mange produkter som vi kan produsere selv må det nå importeres mer for å møte etterspørselen etter økologiske matvarer.

Hva mener partiene om økologisk landbruk?

  • MDG vil «styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk. Stille krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp.»
  • SV vil at «Norge skal produsere bærekraftig, og miljøvennlig mat, og andelen økologisk mat skal øke». SV vil «prioritere tilskudd som bidrar til økt økologisk produksjon og markedsadgang».
  • Venstre vil «styrke tilbudet og etterspørselen etter økologiske varer.»
  • Arbeiderpartiet vil «få på plass en helhetlig plan for økologisk landbruk.»
  • KrF mener at «det må være særlige ordninger som gir insentiver for økt produksjon og bruk av økologisk produsert mat».
  • Rødt har ingen egne formuleringer om økologisk landbruk i sitt partiprogram.
  • Senterpartiet har heller ingen formuleringer om økologisk produksjon i sitt partiprogram.
  • FrP har ingenting om økologisk i partiprogrammet sitt, men har mål om å prioritere økt matproduksjon og at produksjon og priser skal styres av markedet. I regjeringas forslag til jordbruksmelding i desember 2016 ble det foreslått å gå tilbake på Stortingets vedtatte mål for økologisk produksjon.
  • Høyre har dette i partiprogrammet sitt også. Partiet vil «fjerne målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk.»

Relaterte artikler

Eiendomspolitikk

Eiendomspolitikk

I Norge har vi tradisjon for personlig eierskap, at det er bonden som selv eier og driver gården.

sjølforsyning

Sjølforsyning

I dag er kun om lag halvparten av maten vi spiser produsert i Norge

Ost

Lokalmat

Gode og forutsigbare rammevilkår for den tradisjonelle produksjonen av mat er avgjørende for at bønder kan starte opp med lokalmatproduksjon

små eller store gårder

Små eller store gårder?

Et variert landbruk med plass til både mindre og større gårder har vært et viktig mål i norsk landbrukspolitikk i lang tid.

pris eller kvalitet

Kvalitet eller pris?

Det er strenge krav til norsk matproduksjon, og mat produsert i Noreg held ein gjennomgåande høg kvalitet.

Kulturlandskap animasjon

Kulturlandskap

Sentralisering av landbruket gjør det vanskeligere å bruke alle matjord- og utmarksressursene og truer derfor kulturlandskapet.

Jordvern

Jordvern

I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet.

sau eller ulv

Rovdyrpolitikk

Stortinget vedtok enstemmig i 2011 rovviltforliket, som sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur.

markedsordninger

Markedsordninger

Markedsordningene gir bonden sikkerhet om at han eller hun får solgt råvaren sin.

importvern

Importvern

Importvernet er heilt avgjerande for at vi kan ha ein matproduksjon i heile Noreg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere