Økologiske produsenter i EU-landene har siden 1.januar 2009 fulgt nytt økologiregelverk. Fra 18.mars 2017 blir dette regelverket med endrings- og gjennomføringsrettsakter også gjeldende i Norge og Island. Det er viktig at produsenter innen økologisk produksjon har tilpasset seg de nye regelverkskravene, og planlegger driften ut i fra dette.

Har du spørsmål eller spesielle problemstillinger, ta kontakt med Debio eller rådgiver Kari Marte Sjøvik i Norges Bondelag.

EU–forordningene som ble fastsatt i 2007 og 2008 er videreutviklet og endret en rekke ganger. Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt regelverket løpende. De fleste av endringene er derfor godt kjent allerede. Det vil fastsettes en ny økologiforskrift og Mattilsynet vil oppdatere veilederne på området.