Landbruket har store muligheter til å produsere fornybar energi, både til eget bruk, men også som leverandør av klimaløsninger til resten av samfunnet. Kraft, drivstoff og varme basert på landbrukets ressurser gir både gode klimaløsninger og grønn verdiskaping.

Bioenergi

Varme og drivstoff produsert på fornybar biomasse er en av klimaløsningene som norsk landbruk leverer. Det er et stort potensial for å benytte mer norsk trevirke og husdyrgjødsel til henholdsvis biodiesel og biogass. I tillegg benytter mange bønder tømmer og halm til å produsere varme i egne anlegg på gårdsbruket.

Gjennom Verdiskapingsprogrammet stimuleres jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Teknologiutvikling gir stadig nye og utvidede bruksområder for trevirke. Verdiskapingsprogrammet må utvikles i takt med nye muligheter som oppstår slik at man sikrer optimal økonomisk og ressursmessig utnyttelse av virket knyttet til norske gårdsbruk.

Biogass 

Metan er en klimagass, men kan også brukes som drivstoff i stedet for fossilt drivstoff. Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel kan føre til både reduserte utslipp av klimagasser fra gjødsellager og redusert forbruk av fossilt karbon. I dag produseres biogass i hovedsak basert på matavfall, avløpsslam og deponier.

Miljødirektoratet anslår potensialet for husdyrgjødsel behandlet i biogassanlegg til 30 %. Dette er i tråd med målsettinga i St.meld. 39 (2008-2009). Dette er en ambisiøs målsetting og det vil kreve sterke virkemidler for å utløse denne råstofftilgangen til biogassproduksjonen. Det finnes i dag flere større biogassanlegg som tar imot husdyrgjødsel i Norge. Ny teknologi for mindre biogassanlegg tilpasset gårdsnivå er under utvikling.

Det er flere ordninger for å stimulere til økt produksjon av biogass. I jordbruksavtalen er det fastsatt et tilskudd på husdyrgjødsel inn i biogassanlegg. Innovasjon Norges gir investeringstilskudd over bioenergiprogrammet til mindre gårdsanlegg og Enova kan gi støtte til større industrielle anlegg på inntil 30 % av kostnadsrammen.

Småskala kraftproduksjon

Fornybar kraftproduksjon gir grønn verdiskaping og mulighet for tilleggsinntekter. Dette gjelder både bønder som er grunneiere i større vind- eller vannkraftutbygginger, og bønder som ønsker å satse på utbygging av småskala vannkraft eller vindkraft på egen eiendom. Kraftproduksjonen kan både være tilkoblet strømnettet eller forsyne gårdseiendommen med strøm. Det har de siste årene vært stor interesse for å innstallere solcellepanel på taket til driftsbygninger. Denne kraftproduksjonen benyttes primært til eget forbruk og er i flere tilfeller lønnsomt for bonden uten støtte.

Norges Bondelag mener:

  • Biogass skal være en viktig energikilde i fornybar-samfunnet.
  • På sikt må 30 % av husdyrgjødsla fra norsk landbruk inngå i biogassproduksjon
  • Bevilgningen til Verdiskapingsprogrammet må økes.
  • Investeringstilskuddet til biogassproduksjon over Innovasjon Norge og Enova må videreføres og samordnes
  • Tilskuddet til husdyrgjødsel inn i biogassanlegg må opprettholdes
  • Enova må gi ekstra produksjonsstøtte til industrielle matavfallsanlegg som tar inn husdyrgjødsel