Det sier Birte Usland, som er styremedlem i Norges Bondelag. Tirsdag offentliggjorde Riksrevisjonen en rapport om Landbruks- og matdepartementets arbeid med økologisk landbruk. Departementet får strykkarakter for innsatsen for å nå Stortingets mål fra  2010 om 15  prosent økologisk produksjon innen 2020.

- Omsetninga særlig på grønt, frukt og bær overstiger den norske økologiske produksjonen og er derfor i stor grad basert på import. Derfor er det viktig å stimulerer til økt omlegging slik at norske bønder  kan være med på omsetningsveksten i markedet, sier Birte Usland.

- Norske forbrukere har høy tillit til norsk matproduksjon. Da er det viktig å skape rammevilkår slik at vi kan øke norsk økologisk matproduksjon i takt med etterspørselen i markedet.

Lang vei til målet

Til tross for en ambisiøs handlingsplan fra 2009, lå dyrka økologisk areal i 2014 på bare 4,7 prosent og andel økologisk mat omsatt i dagligvarehandelen var 1,4 prosent. Ifølge Riksrevisjonen er vi langt ifra å nå målet, og rapporten konkludere med at manglende vilje fra styresmaktene er en grunn til at vi ikke når målet.

Et av tiltaka  Riksrevisjonen mener er nødvendig er at LMD utarbeider en oppdatert og helhetlig strategi for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk.

- Dette er et viktig poeng for å kunne måle arbeidet som blir gjort. Dersom en setter et mål så er det også viktig å konkretisere ansvarsfordeling for hvem som skal utføre de ulike tiltakene for å nå  målet en har satt seg, sier Usland.

Statlige institusjoner må bidra

Hun mener at styresmaktene også kan bidra med både virkemidler og tiltak for å øke forbruket.

- For mange produsenter er det rammevilkåra som er viktigste årsak til at de ikke legger om til økologisk da det er en større risiko å legge om til økologisk. Det er også bare om lag 35 prosent av alle økologiske produsenter i landet får ikke noen form for merpris for de økologiske produkta sine. Her er det en stor jobb å gjøre, sier Usland, som har et forslag til hvordan vi kan få opp omsetninga av økologiske produkter i Norge:

- Staten må bidra med å øke etterspørselen etter økologiske produkter. Vi bør ha et mål om en viss andel norskprodusert økologisk vare ved offentlige institusjoner, sånn som stortingskantina. Det har fungert i Danmark og Sverige, og ville vært et godt virkemiddel for å få opp etterspørselen i Norge også, sier Usland.


Noen funn fra Riksrevisjonens rapport:

Utviklingen for økologisk produksjon og forbruk er ikke i samsvar med målene fra Stortinget.

  • Det økologiske regelverket er komplekst og uoversiktlig.
  • Stimuleringstiltakene er ikke nok for å øke den økologiske produksjonen.
  • Styresmaktene har ikke lagt godt nok til rette for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat.
  • Den generiske markedsføringen av økologisk mat (som er markedsføring av en produktkategori i steden for ei bestemt merkevare) er ikke omfattende nok for å nå ut til forbrukere, distributører, storhusholdning og dagligvarehandelen.