Skatt og avgift

Salg av overskuddsenergi - siste oppdatering fra Skatteetaten

Avklaring fra Skatteetaten vedrørende Finansdepartementets pressemelding 5/24 og salg av overskuddsenergi via bruk av Solkonto

Fordeling av lån og renter når skattepliktige har lån sammen

Dersom en skattepliktig har lån sammen med andre, for eksempel ektefelle, samboer eller foreldre, må hen sjekke at lånet og rentene er fordelt riktig i skattemeldingene.

Inntektsføring av utbetalinger fra samvirkeforetak i jord- og skogbruk

Samvirkeforetakene er bundet av samvirkeloven og vedtektene mht. overskuddsanvendelsen. Inntektsføringen og skattleggingen hos medlemmet/andelshaveren vil avhenge av hvordan samvirkeforetaket har behandlet overskuddet. Her gir vi en oversikt.

Fradrag for kostnader ved utleie av bolig

Vi får en rekke spørsmål om fradragsrett for kostnader ved utleie av bolig. I denne artikkelen omtales fradragsreglene generelt og deretter omtales konkrete problemstillinger knyttet til fradragsretten.

Boligsparing for ungdom (BSU) - ektefeller og samboere på gården

Det er ikke krav om formelt eierskap ved bruk av ektefelles/ samboers BSU-midler på felles bolig.

Innrapportering av formuesverdi på næringseiendom - økt kalkulasjonsfaktor

Det er innført økt kalkulasjonsfaktor for næringseiendom utenom de fire største byene fra 2024. Effekten av dette er lavere formuesgrunnlag. Det er viktig å være oppmerksom på at dette påvirker innrapportering av formuesverdi allerede i skattemeldingen for 2023 for ikke-børsnoterte selskaper. For aksjonærene derimot, får regelendringen først virkning fra inntektsåret 2024.

Tidfesting av enkelte tilskudd og erstatninger ved produksjon av mat og fôr i jordbruket

Etter realisasjonsprinsippet skal fordel innvunnet ved overføring fra andre, inntektsføres i det året da skattyter får ubetinget rett til ytelsen. I flere konkrete tilfeller har skattepraksis åpnet for unntak fra realisasjonsprinsippet for tilskudd/omstillingsbidrag og erstatninger i jordbruket, men praksisen har ikke vært lovfestet. Høsten 2022 vedtok Stortinget å lovfeste praksisen gjennom en generell bestemmelse for tidfesting av enkelte tilskudd og erstatninger ved produksjon av mat og fôr i jordbruket. Bestemmelsen finner man i skatteloven § 14-29, og den fikk virkning fra og med inntektsåret 2022.

Investeringer i fornybar energi på gårdsbruk

Artikkelen tar for seg den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av investeringer i fornybar energi på gårdsbruk og bygger på en tidligere publisert artikkel om fornybar energi.

Nytt innen skatt og avgift for 2024

Her følger en kort oversikt over de viktigste regelendringene på skatte- og avgiftsområdet for 2024.

Utmarkslag – Overføring av inntekter fra utleie av jakt- og fiskerettigheter til grunneierne

Utmarks-/grunneierlag som leier ut jakt- og/eller fiskerettigheter er som oftest organisert som samvirkeforetak, tingsrettslig sameie eller forening. For at samvirkeforetaket eller foreningen skal kunne leie ut jakt- og fiskerettigheter til sluttkunder, må foretaket vanligvis leie inn disse rettighetene fra grunneiere som også er medlemmer/andelshavere. Samvirkeforetaket eller foreningen må betale leie for å kunne disponere rettighetene. Betalingen skjer enten i form av vanlige leiebetalinger eller disponering av foretakets årsoverskudd. For tingsrettslige sameier er det annerledes. Her anses grunneiernes jakt- og fiskerettigheter som leies ut via sameiet, som «innskudd» i sameiet. Det tingsrettslige sameiet skal da ikke betale leie til grunneierne for å kunne disponere rettighetene, men overskudd fra utleien må fordeles mellom sameierne.

Presisering av reglene for utskrift av salgskvittering ved kontantsalg

Kontantsalg var ett av temaene på høstens skattekurs, herunder spørsmål om krav om salgskvitteringer. Da vi i etterkant av kursene har fått en del spørsmål, og kassasystemet Zettle endret sitt oppsett for utskrift av salgskvittering i sin siste oppdatering, ønsker vi å komme med en presisering. Det sentrale spørsmålet er om kunden må betale via en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget for at utskrift skal kunne sendes elektronisk.

Solcelleanlegg i landbruksnæring

Artikkelen tar for seg de skatte- og merverdiavgiftsrettslige problemstillingene ved investering og drift av solcelleanlegg på gårdsbruk. Merk at innholdet i artikkelens innhold er endret fra tidligere publisering.

Nedslakting av buskap på grunn av tørke eller annen ulykke

Her er noen skatte- og regnskapsregler du bør være oppmerksom på.

Aksjeselskap i landbruket

I landbruket er selskapsformen aksjeselskap (AS) relativt lite brukt. Det vanligste er at tradisjonell landbruksvirksomhet drives i enkeltpersonsforetak (ENK), eller deltakerlignede selskap (DA/ANS) der det er flere eiere. Vi skal her gi en kortfattet oversikt over noen av hovedhensynene som gjør seg gjeldende ved valg av aksjeselskap som selskapsform i landbruket.

Økte verdier på varelager og buskap i takseringsreglene

For Takseringsreglene 2022 er tilvirkningsverdiene i primærnæringene økt vesentlig. For noen bønder vil økningene gi en høyere skattbar inntekt enn normalt. Økningene skyldes i all hovedsak økte kostnader til gjødsel og andre innsatsfaktorer ved tilvirkningen av varer.

Tømmerkonto i overdragelse – hvordan skal det gjøres?

Tømmerkonto har etter hvert satt seg etter at den erstattet gjennomsnittsfastsettingen i skog. I motsetning til gjennomsnittsfastsettingen som hadde en avbruddsberegning, er tømmerkontoen en skatteposisjon. Vi får mange spørsmål om hvordan tømmerkontoen skal håndteres ved overdragelse og vil i denne artikkelen kommen med noen oppklaringer.

Betinget skattefritak ved realisasjon av landbrukseiendom

Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av næringsbygg

Korrigert oppgave for merverdiavgift

Merverdiavgift - når kan tap på utestående kundefordringer korrigeres?

Deling av inntekt fra gårdsdrifta mellom ektefeller

Ektefeller som driver gård sammen, kan, dersom gårdsdriften drives gjennom den enes enkeltpersonforetak, skattemessig dele overskudd fra gårdsdrifta mellom seg. Denne artikkelen omhandler reglene for slik overskuddsdeling.

Inngående merverdiavgift knyttet til snøscooter og ATV

Kan inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelse av snøscooter som utelukkende skal brukes i næring fradragsføres?

Bruk av gamle hus i virksomhet

Hvordan kan du best innrette deg skatte- og avgiftsmessig for å oppnå fradrag for bruk av gamle landbruksbygg i eksempelvis turisme, inn på tunet el.l.?

Jordbruksfradrag for opphørt pelsdyrnæring

Bondelaget har mottatt bekreftende svar fra Skattedirektoratet på spørsmålet om pelsdyrbønder som - etter opphør av næringen - kan kreve jordbruksfradrag i inntekt fra salg av skinn i etterfølgende år.

Erstatning for pelsdyrhold

Stortingsflertallet gikk imot regjeringens forslag om skattlegging av erstatninger som utbetales ved forbud mot pelsdyrhold. Det er nå vedtatt fullt skattefritak for erstatninger som er utbetalt i henhold til lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3.

Skattefritaket for salg av alminnelig gårdsbruk gjelder også arveberettiget samboer

Personkretsen for skattefritt salg av alminnelig gårdsbruk etter skatteloven § 9-13, ble fra 1. januar 2021 utvidet til også å gjelde arveberettiget samboer. Personkretsutvidelsen er omtalt i Skatte-ABC 2021/22 som ble publisert kort tid før jul.

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Tidfesting av gevinst ved salg av melkekvoter

I fagartikkel av 28. januar 2015 har advokat Anders Bjørnsen redegjort for tidfestingsreglene ved salg/kjøp av melkekvoter. Artikkelen er publisert på ekstranettet. Grunnet mange spørsmål rundt tidfesting i år, ba vi om Skattedirektoratets syn på saken. Svaret av 26. mars 2021 stadfester Bondelagets oppfatning. Les begge uttalelsene i denne artikkelen.

Endringer i a-meldingen fra 1. januar 2021

Utleie til virksomhet som er berettiget til kompensasjon av merverdiavgift

På enkelte gårdsbruk utnyttes gjerne bygningsmassen til andre formål enn ren gårdsdrift. Noen velger f.eks. å leie ut et bygg til en barnehage. Spørsmål om fradrag for merverdiavgift for eier av bygget kan bli aktuelt.

Pelsdyr og skatt - opphør av driftsgren

Skattedirektoratet er av den oppfatning at gevinst ved salg av pelsdyrbestanden ved opphør av driftsgren kan føres på gevinst- og tapskonto etter reglene i skatteloven § 14-44 sjette ledd. Forutsetningen er at den skattepliktige fortsetter med annen jordbruksdrift knyttet til gården der pelsdyrdriften fant sted.

Skattemessige avskrivninger av frukt- og bærfelt

Reglene for skattemessige avskrivninger av kostnader til frukt- og bærfelt er endret fra og med inntektsåret 2020. Det er nå åpnet for at disse driftsmidlene kan saldoavskrives i saldogruppe h.

Agricard og fradragsrett for mva

Agricard inngikk høsten 2019 avtale med Eika Kredittbank AS som ny kortleverandør etter SEB Bank AB. Etter dette har flere merket seg en endring i praksis ved fakturering for bruken av kortet, og flere savnet spesifisering av bl.a. merverdiavgift i de nye fakturaene.

Formuesverdi på festekontrakter

Når en grunneier leier ut en tomt, kan skattereglene medføre at grunneieren ikke lenger skal beskattes for tomtas formuesverdi, men derimot for en kapitalisert verdi av festekontrakten. Det blir i stedet leietaker som må betale formuesskatt for tomta. Avtalen mellom partene blir avgjørende for hvordan tomta skal formuesbeskattes.

Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Er bedriften (tilleggsnæringen) din rammet av et stort omsetningsfall grunnet koronasituasjonen? Da kan det hende du får dekket en del av dine uunngåelige faste kostnader gjennom kompensasjonsordningen som Stortinget nylig har vedtatt.

Uttalelse fra SKD om reduksjon av lav mva-sats fra 12 til 6 prosent fra 1. april 2020

Mange virksomheter har fått praktiske utfordringer med å fakturere med ny sats på 6 prosent fra 1. april. Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse om mva-behandlingen ved overgangen til ny sats.

Skogfond og kapitalskogeiere - en presisering fra LDIR

Siden 2018 har kapitalskogeiere fått skattefordel på merverdiavgiftdelen av kostnaden ved bruk av skogfondsmidler. Dette har vært dårlig kommunisert utad, og mange kan ha misforstått dette. Landbruksdirektoratet har nå kommet med en avklaring.

Utleie av driftsbygning på gårdsbruk og bruk av mva-melding for primærnæring

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 (5) åpner for at også omsetning fra bl.a. utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler, kan føres på mva-melding for primærnæringen, dersom det minst 60 prosent av tiden benyttes i egen virksomhet. På Bondelagets forespørsel har Skattedirektoratet kommet med en avklaring av om også omsetning ved utleie av del av driftsbygning kan tas med på slik melding. SKD konkluderer med at driftsbygninger ikke omfattes av unntaket i nevnte bestemmelse.

Den nye kildeskatteordningen medfører skatteskjerpelse for utenlandske sesongarbeidere

Den nye kildeskatteordningen som fra 2019 er innført for utenlandske arbeidstakere medfører skatteskjerpelse, spesielt gjelder dette for ansatte som er her i kortere perioder i løpet av innhøstingsesongen. Vår klare oppfordring er å bistå arbeidstakerne med å velge ordinær beskatning.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 innføres det en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil være omfattet av ordningen det første året de arbeider i Norge. Ordningen er frivillig.

Beskatning av omstillingsbidrag i svineproduksjon

Omsetningsrådet godkjente den 26. november søknaden fra markedsregulator Nortura om muligheten til å kjøpe ut deler av svineproduksjonen. Årsaken er situasjonen med varig overproduksjon av svinekjøtt i Norge. Skattedirektoratet har nå avklart at omstillingsbidraget kan inntektsføres over den perioden produsenten avstår fra svineproduksjon, det vil si 7 år.

Ny skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS) – i kraft fra 1. november 2017

Fra 1. november 2017 kan du spare i den nye IPS ordningen. Les mer om ordningen her.

Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her finner du en kortfattet oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet. Sammen med statsbudsjettet ble det også fremlagt et forslag om ny skattereform.

Advokatene i bondelaget tar oppdrag

Norges Bondelags advokater og advokatfullmektiger er tilgjengelige for konkrete oppdrag for medlemmer i Norges Bondelag og våre samarbeidende regnskapskontorer.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere