Eiendom drevet som jord- og skogbrukseiendom er fritatt eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5 bokstav h. Bolighus på gården er ikke fritatt eiendomsskatt etter denne bestemmelse. Kårbolig, våningshus, og annen bebyggelse benyttet til privat formål kan derfor illegges eiendomsskatt. For mer informasjon om eiendomsskatt på gårdsbruk se: Artikkel om eiendomsskatt på gårdsbruk

Det er boligenes omsetningsverdi som skal danne grunnlaget for eiendomsskatt. Bolighusene på gårdsbruk må verdsettes ved taksering. Kommunene lager selv egne retningslinjer for taksering. Ønsker du å finne retningslinjene for taksering i din kommune, kan du gå inn på kommunens nettside.  De fleste kommuner benytter seg av sjablonger ved taksering, dvs. standardiserte hjelpeberegninger. I tillegg plikter kommunen å foreta befaring på eiendommen.

Sjablongene er gjerne basert på følgende faktorer:

- Kvm-pris for boligtype (eks. leilighet, bolig, rekkehus, garasje) og type areal (etasjefaktor, kjeller, loft m.m.)

- Sonefaktor (ulike kvm-priser forskjellige steder i kommune. Typisk høyere kvm-pris i tettbebygde strøk)

- Korrigering for Indre faktor (boligens standard, alder, effektiv utnyttelse av area m.m.l).

- Korrigering for Ytre faktor (boligens beliggenhet, adkomst, støy m.m.)

- Korrigeringsfaktor for landbrukseiendom for å hensynta delingsforbud og konsesjonsplikt (eks. reduksjon på X %, eller at areal over X kvm ikke skal inngå i taksten).

Eldre og store våningshus på gårdsbruk vil ofte få alt for høy takst om kvm-pris vektlegges for mye uten tilstrekkelig korrigeringer for at det er snakk om en landbrukseiendom med delingsforbud og konsesjonsplikt, og fratrekk for indre faktor. Kvm-pris for et eldre og trekkfullt våningshus med store ubrukte arealer vil naturligvis være vesentlig lavere en kvm-pris på en moderne og kompakt bolig.

Ved klage er det viktig å overholde klagefristen på seks uker. Vi har utarbeidet en mal som kan benyttes som hjelpemiddel ved eventuell klage. Klagemalen må fylles ut og tilpasses det konkrete tilfelle. Legg gjerne ved dokumentasjon på omsetningsverdi om du har det (takst/verdivurdering/salgspris)

Klagemal eiendomsskatt