Publisert av advokat Olav A. Røssaak 10.4.2024

  1. Bestemmelser om gjerde

Som regel er det en eksisterende gjerdeordning mellom (eller på) eiendommene fra gammelt av, etablert ved for eksempel kjøpekontrakt, skylddelingsforretning, utskifting eller lignende rettsgrunnlag. Også det man kaller et «festnet rettsforhold» vil kunne etablere en ordning, typisk når en svært langvarig ordning har vært praktisert av begge sider uten endringer (minst 80 – 100 år). Dersom det eksisterer en gjerdeordning mellom eiendommene, vil denne fortsette å gjelde inntil en ny ordning er på plass. Dersom det ikke eksisterer noen gjerdeordning fra før, står partene fritt til å avtale hva dere vil med tanke på felles gjerdeplikt, og fordeling av kostnader.

  1. Grannegjerdelova

Grannegjerdelova – Lov om grannegjerde – gir svar på spørsmålet dersom det ikke eksisterer en ordning fra før, og naboene i utgangspunktet ikke blir enige om hvordan det skal være. Hvis man vet hva som er lovens regler, kan det gjøre det lettere å finne en løsning.

Loven gjelder gjerde i grense mellom naboer. Av lovens § 7 fremgår det at naboene har felles gjerdeplikt dersom gjerde er til nytte for begge eiendommene, og det er klart at de samlede fordelene ved gjerdeholdet overstiger de økonomiske kostnadene.

For det første må altså gjerde være til nytte for begge eiendommene. Det er imidlertid ikke krav til at nytten er like stor for begge parter, og en det er normalt nok med en liten nytteverdi for den ene eiendommen, så lenge den andre klart har nytte av gjerdet.

For det andre må det foretas en vurdering av om de samlede fordelene for begge eiendommene sett under ett, er høyere enn kostnadene. Dette kan i praksis være krevende å vurdere, siden det er vanskelig å verdsette de totale nytteverdiene slik at disse kan sammenholdes med de samlede kostnadene.

Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak for å fastslå om vilkårene etter grannegjerdelova § 7 er oppfylt.  

Lovforarbeidene forutsetter at begge parter i de fleste tilfeller har en viss nytteverdi av et gjerde, selv om ikke begge har husdyr. Den som ikke har husdyr, har likevel en interesse i at naboens dyr ikke kommer seg inn på ens egen eiendom.

Dersom konklusjonen blir at det foreligger gjerdeplikt etter at de samlede kostnadene er sammenholdt med nytteverdien av gjerdet, skal kostnadene i utgangspunktet deles likt mellom naboene.

Dette kan imidlertid være urimelig for den som har begrenset nytteverdi av gjerdet, samtidig som det er naboen som trenger å sette opp gjerdet for å overholde sin vokteplikt etter beitelova. Derfor åpner grannegjerdelova § 8 for at jordskifteretten ved gjerdeskjønn kan bestemme en annen kostnadsfordeling, basert på nytteverdien til partene. I et slikt tilfelle kan den parten som har størst nytte av gjerdet, få større andel av kostnadene med gjerdet.

Kostnadsfordelingen for oppsetting av gjerdet vil også være bestemmende for kostnader og ansvar for seinere vedlikehold. Normalt vil partene få ansvaret for hver sin gjerdestrekning.

Både der partene har ulikt ansvar og likt ansvar for vedlikeholdet, kan gjerdestrekningen bli ulik. Det er praktisk der det er dyrere å holde gjerde langs en del av grensa enn ellers, for eksempel på grunn av topografi eller bygninger og innretninger som fungerer som gjerde.

  1. Gjerdeplikt etter avvikling av husdyrhold eller andre endringer i forholdene

Fastsatt gjerdeordning, enten det er fra gammelt av eller i nyere avtale eller gjerdeskjønn etter grannegjerdelova, gjelder inntil de berørte parter enten er enige om at den skal bortfalle eller erstattes av en ny, eller inntil en annen ordning er fastsatt av jordskifteretten.

Gjerdeplikten bortfaller ikke ved at driften på gården nedlegges eller det skjer endringer i forholdene. Gjerdeplikten påhviler nemlig grunneieren som eiendomsbesitter. Den som ønsker fordelen ved å eie en eiendom, må også tåle de byrder eierskapet medfører.

Dersom det er store endringer i forholdene mellom eiendommen, kan man kreve nytt gjerdeskjønn etter grannegjerdelova § 14. Man har også mulighet til å kreve ny avgjørelse når det har gått minst 15 år fra det tidligere har blitt fastsatt bestemmelser om gjerdehold.

  1. Hva kan man gjøre for å få naboen til å oppfylle plikten til å vedlikeholde eksisterende gjerdestrekninger?

De som har eiendommer, trenger gjerne at naboene holder sine gjerder ved like, for eksempel for at egne dyr holdes inne, eller for å unngå å få andres dyr inn på egen eiendom.

Det enkleste er selvsagt å ha en god dialog med naboene, slik at de tar det ansvaret som påhviler ham eller henne.

Dersom eieren av naboeiendommen ikke ser seg i stand til å vedlikeholde gjerdet selv, må vedkommende sette bort arbeidet. Selv om arbeidet er satt bort, fritar det ikke eieren fra vedlikeholdsplikten. Eieren må også påse at arbeidet rent faktisk blir utført.

Det forekommer at husdyreieren påtar seg vedlikeholdsarbeidet for naboen, mot betaling for tidsbruk og innsatsmidler. Dette gir ikke husdyrholderen noen varig forpliktelse, men er normalt å betrakte som et arbeidsoppdrag.

Dersom naboen ikke gjerder til tross for plikten, kan husdyrholderen gå til namsmannen for å få fullmakt til å reise eller vedlikeholde gjerdet for misligholderens kostnad etter grannegjerdelova § 17 andre ledd. Ofte vil den gjerdepliktige selv sørge for at arbeidet blir utført, dersom slike virkemidler kommer på tale.

  1. Gamle piggtrådgjerder 

Det er siden 2010 forbudt etter dyrevelferdsloven § 15 første ledd å sette opp piggtrådgjerder med det formål å regulere dyrs ferdsel. Det innebærer at det for alle praktiske formål er forbudt å bruke piggtråd ved inngjerding av landbrukseiendommer.

Forbudet gjelder både det å sette opp nye gjerder med piggtråd, og å bruke piggtråd når man vedlikeholder eksisterende gjerder.

Dyrevelferdsloven § 15 andre ledd pålegger gjerdeholderen å holde nødvendig tilsyn med gjerdet og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger for dyr. Reglene gjelder ikke bare ens egne dyr, men alle dyr som ferdes i området. Dersom dyr utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger, vil dermed også eksisterende gjerder kunne rammes av forbudet.

I tillegg heter det i grannegjerdelova § 5 at  ”Når grannegjerda ikkje vert halde oppe lenger, skal grannane taka bort gjerde eller gjerderester som kan vera farlege for folk eller husdyr.”

Dette innebærer at gamle piggtrådgjerder som ikke lenger blir vedlikeholdt, må fjernes.

Merk også at mange kommuner har egne bestemmelser som ytterligere innskrenker adgangen til å bruke piggtråd. Noen kommuner gir tilskudd til fjerning av piggtråd.

Overtredelser av dyrevelferdsloven vil kunne bli møtt med overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff. Det enkleste er med andre ord å fjerne de gamle piggtrådgjerdene som er ute av bruk.

Kostnader med fjerning av gjerder og piggtråd er vedlikeholdskostnader som fordeles som annet vedlikeholdsansvar for gjerdet.