For å bli erstatningsansvarlig må det foreligge en skade som har medført et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og en årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse. Skade på avling som medfører redusert produksjon vil eksempelvis være en skade som utgjør et økonomisk tap. Et økonomisk tap vil også foreligge når de faktiske skadene på et jorde må utbedres.

Skal det knyttes ansvar til skaden må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Av beiteloven § 7 første ledd fremgår det at dersom husdyr kommer inn på et område de ikke har rett til å være, er husdyreier erstatningsansvarlig for skaden dyrene volder på avling eller annen eiendom. Dette gjelder uavhengig av om husdyreier har skyld i at husdyra har kommet på avveie. Skal det objektive erstatningsansvaret inntre må dyrene ha oppholdt seg i et område de ikke har rett til å være. I denne sammenheng må det ofte kartlegges hvor husdyrene har beiterett.

I utgangspunktet har alle beiterett på sin egen eiendom. For å ha beiterett på andres eiendom må det foreligge et rettslig grunnlag som for eksempel en avtale, hevd, alders tids bruk eller lokale sedvaner mv. I andre tilfeller, typisk ved beite på store utmarksarealer, kan omfanget av beiteretten være mer uklart definert. I rettspraksis ser man at husdyreier ofte påberoper seg streifbeiterett, som innebærer beiting på tvers av eiendomsgrenser, samtidig som husdyreier fritas for vokterplikt.

For å kartlegge beiterettens omfang må det rettslige grunnlaget og praksisen knyttet til utøvelsen av beiteretten tolkes. Kan det ikke påvises at husdyreier har beiterett i området skaden har oppstått, er husdyreier i utgangspunktet objektivt ansvarlig.

Videre må kravet til årsakssammenheng være oppfylt. Herunder skal det tas stilling til om den aktuelle skaden er for upåregnelig, fjern og avledet fra den skadevoldende handling eller unnlatelse.  Bildedokumentasjon av skadene vil kunne gi et godt utgangspunkt for å vurdere årsaksbildet i ettertid.

Det er verdt å være oppmerksom på at erstatningsansvaret helt eller delvis kan bortfalle som følge av medvirkning fra skadelidte, jf. beiteloven § 7 andre ledd. Eksempler på slike omstendigheter kan være at skadelidte har glemt å lukke en grind som gir beitedyrene tilgang til egen eiendom, eller at skadelidte ikke har overholdt egen gjerdeplikt.

Herunder bemerkes det at gjerdeplikten ikke bortfaller når driften på gården nedlegges. Gjerdeordningen vil gjelde inntil partene har avtalt at den skal opphøre eller det er fastsatt ny gjerdeordning.

Ved tvist om erstatningskravet kan hver av partene kreve at jordskifteretten ved skjønn avgjør spørsmålet, jf. beiteloven § 11.