En eiendom er odelseiendom når den både har tilstrekkelig med jordbruksareal eller produktiv skog, og i tillegg har vært i odelsslekten i odelshevdsperioden.

Utgangspunktet er at eiendommen er odelshevdet når en person uten odelsrett har eid den i minst 20 år. Det er bare enkeltpersoner, samt ektefeller og samboere som kan odle. Når odelshevdstiden er gjennomført, får eieren status som odler, det vil si den første i slekten som har odelsrett til denne eiendommen. Kun direkte etterkommere av odleren kan i fremtiden ha odelsrett til eiendommen.

Dersom eieren ønsker å unngå at eiendommen blir odelseiendom, må det tinglyses en erklæring om odelsfrihet. Dersom denne erklæringen slettes, starter odelshevden på nytt.

Dersom eieren overdrar eiendommen til barn eller barnebarn før 20 års eiertid, kan odelshevden fullføres av den som overtar. Et eksempel er A som kjøpte eiendommen på det åpne marked den 14. oktober 2004. Etter 18 års eiertid ønsket han å pensjonere seg (2022), og solgte derfor eiendommen til et av sine barn B. B fullfører da odelshevden den 14. oktober 2024. Selgers øvrige barn får da ikke odelsrett, men B’s barn og barnebarn får odelsrett. B blir i dette eksempelet regnet som odler, det vil si den første i slekten som har odelsrett til denne eiendommen. Kun direkte etterkommere av B, kan i fremtiden tilhøre denne odelsslekten.

Dersom en odelseiendom er ute av odelsslekten i mer enn seks måneder, bortfaller odelsretten. Her er det to hovedunntak. For det første bortfaller ikke odelsretten dersom eieren er gift eller samboer med en som har odelsrett. For det annet avbrytes foreldelsesfristen når en odelsberettiget innen seks måneder har tatt ut stevning mot eieren med påstand om odelsløsning.

Eiendommen må ha mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. En eiendom som ikke oppfyller et av disse alternativene kan aldri være odlingsjord, selv om det er store arealer med andre markslag, beiterett over fremmed eiendom og så videre. Når en eiendom først oppfyller kriteriene, blir derimot hele eiendommen odelsjord.

En eiendom er ikke nødvendigvis odelsjord selv om den har eller har hatt tilstrekkelige arealer. For det første vil en eiendom med mindre enn 500 dekar produktiv skog tape statusen som odelseiendom, når jordbruksarealet er i slikt forfall at det i realiteten må nydyrkes. For det andre vil en eiendom med mindre enn 35 dekar full- eller overflatedyrket jord tape statusen som odelseiendom dersom deler av den produktive skogen vernes, på en slik måte at det ikke lenger er aktuelt å ta ut tømmer. For det tredje kan areal som er regulert, men ikke tatt i bruk, til utbygging, samferdsel, forsvarsformål med videre, hverken odles eller løses med mindre man må regne med at jord- og skogbruk vil fortsette i minst 15 år før reguleringsformålet gjennomføres.