Av naboloven § 2 fremgår det at ingen må ha eller sette i verk noe som er «urimelig» eller «uturvande», dvs. unødvendig til «skade eller ulempe» for naboeiendommen.

Det første spørsmålet blir da om det aktuelle tiltaket eller virksomheten naboen har igangsatt medfører en «skade eller ulempe» for naboene.

Alt fra fysisk skade til fysisk og psykisk ulempe vil være en «skade eller ulempe» i nabolovens forstand. Skillet ligger i at skade oftest sikter til fysiske ødeleggelser på naboeiendom, mens ulempe i større grad sikter til støy, lukt, røyk, estetikk osv. Eksempelvis vil støy og eksos fra en traktor kunne utgjøre en ulempe, men svært sjelden en skade.

Ulempen er likevel bare ulovlig dersom den er unødvendig. Problemstillingen blir dermed om virksomheten som drives eller det aktuelle tiltaket er unødvendig. I denne sammenheng bør det ses hen til om ulempene kan elimineres eller reduseres ved alternative tiltak. Herunder skal det vektlegges hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre, for å hindre eller avgrense ulempen. I dette ligger at naboen ikke kan kreve gjennomført tiltak som koster uforholdsmessig mye, eller er uforholdsmessig krevende å gjennomføre.

Herunder vil det være av betydning hvilke muligheter man har til å omlegge virksomheten eller flytte tiltaket til et annet sted på eiendommen. Slik tiltak kan være effektive dersom den aktuelle ulempen eksempelvis er støy eller eksos. I andre tilfeller kan det tenkes at et gjerde eller bruk av en voll, kan redusere ulempene.

Med andre ord må vurderingen av hvorvidt skaden eller ulempen i den enkelte sak er unødvendig underkastes en helt konkret vurdering ut fra topografi, avstand, husplassering m.v.

Selv om ulempene ikke er unødvendige, kan de likevel være ulovlige etter ”urimelig”-vilkåret. Hvorvidt ulempen er ”urimelig” beror på en konkret vurdering av om ulempen overstiger en viss tålegrense. I denne vurderingen skal det legges vekt på om de aktuelle ulempene kan forventes eksempelvis i et landbruksdistrikt, et villastrøk eller et hytteområde. Videre om ulempene naboen påføres er verre enn det som pleier å følge av bruks- og driftsmåter på tilsvarende steder.