Odelsretten gir barn og barnebarn til eier av odelseiendom (de odelsberettigede), rett til å kjøpe gården etter at den er solgt ut av slekten eller til noen med dårligere odelsrett. Odelsretten gir også de odelsberettigede rett til å kjøpe eiendommen fra eierens dødsbo. Dersom flere odelsberettigede er interessert i å overta samme eiendom, prioriteres disse etter lovens regler.

Odelsloven har mange presiserende regler. Blant annet er det angitt frist for bruk av odelsretten, hvem som tilhører odelsslekten, prinsipper for takseringen og flere unntak fra odelsretten. En del av disse reglene blir presentert under. Vi gjør likevel oppmerksom på at denne oversikten kun er ment som en overordnet innføring i reglene. Ved mer avanserte spørsmål kan medlemmer i Norges Bondelag ringe vår advokattjeneste via sentralbordet. Andre enn medlemmer må benytte ekstern advokat.