Dersom leietaker ikke betaler husleie kan du sende en begjæring om utkastelse til namsmannen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 andre ledd bokstav a.  Begjæringen skal sendes til namsmannen i distriktet der utleieboligen er.  For at namsmannen skal ta begjæringen til følge må i hovedsak to vilkår være oppfylt. For det første må leiekontrakten inneholde en utkastelsesklausul hvor det fremgår at tvangsfravikelse (utkastelse) kan kreves når leien ikke er betalt. Leiekontrakten må være skriftlig og undertegnet av leietakeren. De fleste standard leiekontrakter inneholder en slik utkastelsesklausul.

Videre må det sendes et varsel om utkastelse til leietakeren, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Av varselet må det fremgå at utkastelse vil bli begjært og at utkastelsen kan unngås dersom leien, renter og omkostninger er betalt før fullbyrdelsen gjennomføres, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 andre ledd bokstav a. Dette innebærer med andre ord at leietaker kan fortsette å bli boende i leieboligen så lenge skyldig leie blir betalt før utkastelsen gjennomføres. Skjæringstidspunktet vil være når namsmannen står på døren.  Herunder bemerkes det at utkastelse også kan begjæres på grunnlag av oppsigelse, flytteoppfordring etter leiekontraktens utløp, heving av leieforhold mv. Er vilkårene oppfylt i disse tilfellene vil ikke leietaker kunne unngå en utkastelse ved å betale skyldig leie.

Blir ikke skyldig leie betalt før namsmannen står på døren hos leietakeren, er prosedyren at låsen skiftes, løsøre blir registrert av namsmannen, og at nye nøkler bli levert til utleier. Ofte vil løsøret leietaker ikke har mulighet til å ta med seg ved utkastelsen bli lagret i leieboligen inntil videre. Namsmannen fastsetter deretter en frist for når løsøret senest må være hentet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-11. Praksisen for oppbevaring av løsøre og frist for henting av løsøre vil kunne variere i ulike namsmannsdistrikt. Blir ikke løsøret hentet innen fastsatt frist beslutter namsmannen om gjenværende løsøre skal kastes eller selges. Deretter avsluttes saken og utleier kan disponere boligen igjen. 

Normalt ved utleie av bolig opprettes det en depositumskonto. Det er tilsiktet at beløpet på depositumskontoen skal kunne dekke skyldig leie og eventuelle skader på husrommet som har oppstått under leieforholdet. Oppstår det spørsmål og uenigheter om hvem som skal få utbetalt innestående på depositumskontoen, hvor mye leie leietaker skylder i husleie, hvorvidt skader på husrom og manglende utvask skal erstattes mv. kan husleietvistutvalget eller forliksrådet kontaktes.

Husleietvistutvalget er første klagested i tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag. I andre fylker er det forliksrådet som er første klagested.

Husleietvistutvalget eller forliksrådet vil kunne komme med en avgjørelse hvor det eksempelvis fremgår at leietaker skal betale utleier et gitt beløp for skyldig leie og manglende vask av husrom. I avgjørelsen vil det gis en betalingsfrist. Blir kravet ikke betalt innen fristen kan avgjørelsen fra forliksrådet eller husleietvistutvalget brukes som grunnlag for å sende begjæring om utlegg til namsmannen. Det vil si at namsmannen vil vurdere å sikre kravet ved eksempelvis å ta pant i eiendeler eller nedlegge trekk i lønn.