Spørsmål: Som bonde får jeg noen utbetalinger i løpet av året fra bl.a. Felleskjøpet, Nortura, Gjensidige og Sparebank1. På bilagene står det uttrykk som bonus, avkastning av medlemskapitalkonto og utbytte. Har du en forklaring på hvordan beløpene skal føres i regnskapet og skattemeldingen?

Svar:

Felleskjøpet og andre samvirkeforetak

Individuell medlemskapitalkonto i samvirkeforetak, f.eks. Felleskjøpet eller Nortura, er tilbakeholdt overskudd i selskapet, og ikke en øking av andelsinnskuddet. Beløpet skal ikke føres til inntekt før det utbetales, og da skal det beskattes som næringsinntekt på samme måte som etterbetalinger. Innestående på konto skal ikke føres opp som formue hos medlemmene, det samme gjelder andelsinnskudd.

Etterbetaling innenfor næring er vanlig næringsinntekt, etterbetaling i inntektsgivende utleie der leien føres som kapitalinntekt vil også være kapitalinntekt. Skatte-ABC sier at etterskudd fra meierier og andre salgsorganisasjoner organisert som samvirke foretak, som vedtar utbetaling av etterskudd på årsmøtet etter regnskapsavslutningen tas til inntekt i vedtaksåret.

Avkastning av medlemskapitalkontoen i Felleskjøpet, som en mottar årlig, føres som renteinntekt både i regnskap og skattemelding. Det samme gjelder renter av låneinnskudd.

Plantevernbonus og annen årsbonus på innkjøpte driftsmidler kan føres som reduksjon av kostnader og etterbetaling for kornleveranser mv. føres om etterbetalinger. Bonus fra Felleskjøpet gjelder som regel kjøp av mange forskjellige driftsmidler. Det er derfor vanskelig å fordele beløpet på de forskjellige kostnadene, ofte fører en i praksis beløpet som annen avgiftspliktig inntekt. Bonus for kjøp av aktiveringspliktig driftsmiddel kan en skrive ned på kostprisen.

Etterbetalinger fra samvirkeforetak som ikke er forbrukersamvirke, innkjøpsfortak eller salgssamvirke skal føres om utbytte og kapitalbeskattes. Andre vederlagsfrie utbetalinger fra samvirkeforetak som ikke regnes som etterbetaling, bonus eller renter skal også føres som utbytte.

Avkastning er andelsinnskuddet tilsvarer aksjeutbytte, beløp over kr 100 er skattepliktig og beløp over kr 3 000 gir skjermingsfradrag.

Kundeutbytte fra Gjensidige

Kundeutbytte fra Gjensidige føres som skattepliktig utbytte, men gir ikke skjermingsfradrag, slik utbytte fra aksjeselskap og samvirkeforetak gjør. Beløpet er utdeling fra en stiftelse og følger ikke reglene for aksjeutbytte. Derfor er dette utbyttet skattepliktig også hvis mottakeren er et selskap. Utbetalingen kommer fra Gjensidigestiftelsen, som ikke må blandes sammen med Gjensidige Forsikring ASA. Utbytte fra sistnevnte foretak føres som vanlig aksjeutbytte både for personlig eier og i selskap.

Sparebank1

Kundeutbyttet fra Sparebank1 er rett og slett renter av bankinnskudd, hvis du ser på årsoppgaven så er beløpet med i sum renter der.

Kjøpeutbytte fra forbrukersamvirke

Kjøpeutbytte fra forbrukersamvirke er skattefritt hvis kjøpet gjelder private varer. Hvis en får utbytte både for kjøp i næring og privat må beløpet fordeles skjønnsmessig.