Spørsmål:

Vi er ti grunneiere som bygger en ny skogsbilvei. Veien skal vi bruke til å ta ut skog fra våre eiendommer. Vi ønsker å opprette en bankkonto for veien, og vi har fått beskjed fra banken om at vi må ha et organisasjonsnummer for å kunne opprette bankkontoen. Vi har forstått at vi må registrere skogsbilveien i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer, men vi lurer på hvilken organisasjonsform vi skal registrere veien som i Enhetsregisteret.

Svar:

Det er riktig at dere må registrere skogsbilveien i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å få et organisasjonsnummer. Slik jeg ser det, er det tre ulike organisasjonsformer som kan være aktuelt for en skogsbilvei; forening, tingsrettslig sameie eller samvirkeforetak.

Forening

En forening er en selveiende enhet, og har medlemmer på samme måte som en idretts- eller velforening. At foreningen er selveiende betyr at den formuen som foreningen måtte ha, er knyttet til foreningens formål og eies ikke av medlemmene. For skogeierne vil dette innebære at de ikke blir eiere av skogsbilveien, men derimot vil ha rett til å bruke veien så lenge de er medlemmer i foreningen.

Brønnøysundregistrene har imidlertid uttalt at i tilfeller der det gjelder bygging og drift av vei som støtte til næringsvirksomhet, f.eks. en skogsbilvei, vil en forening ikke være et reelt alternativ til organisasjonsform. Brønnøysundregistrene mener at en skogsbilvei har mange likhetstrekk med et samvirkeforetak. De har i den senere tid innskjerpet rutinene for kontroll av om foreninger som blir søkt registrert i Enhetsregisteret, egentlig i stedet skal registreres som samvirkeforetak, og erfaringsmessig er det stor sannsynlighet for at en skogsbilvei vil bli nektet registrert i Enhetsregisteret. Jeg anbefaler derfor at man ikke organiserer skogsbilveien som en forening.

Tingsrettslig sameie

Et tingsrettslig sameie innebærer at to eller flere eier noe sammen slik at deres rettigheter er basert på deres eierandel i sameiegjenstanden. I et tingsrettslig sameie vil det ikke være eierne som er medeiere i skogsbilveien, men derimot eiendommene som skogsbilveien går over. Det vil være selve eiendomsretten som er delt, ikke bruksretten.

Et tingsrettslig sameie er ikke en egen juridisk person, og alle rettigheter og plikter er direkte knyttet til den enkelte sameier. Alle medeierne i veien vil ha ansvar i forhold til sin eierbrøk. Sameierne må for eksempel betale vedlikeholdskostnader basert på sin eierbrøk.

Det er mulig å registrere en skogsbilvei som et tingsrettslig sameie i Enhetsregisteret, men være oppmerksom på at et sameie som driver næringsvirksomhet kan bli ansett for å være et ansvarlig selskap. En skogsbilvei som kun skal benyttes i de respektive eiernes skognæringer, kan imidlertid fint registreres som et tingsrettslig sameie.

Samvirkeforetak

Et samvirkeforetak eies og styres av de som samhandler med foretaket (medlemmene), og som dermed får direkte nytte av den virksomheten som selskapet driver. Samvirkeforetaket har som hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten. Deltakerne i samvirkeforetaket har begrenset økonomisk ansvar, og de er bare ansvarlig overfor selskapets kreditorer for verdien av den innskutte andelskapitalen. Det er særskilte regler for utdeling av overskudd fra samvirkeforetaket til medlemmene basert på deres samhandel med foretaket.

Enhetsregisteret har vært positive til å registrere skogsbilveier som samvirkeforetak. Dersom man ønsker å registrere skogsbilveien som et samvirkeforetak, må man følge bestemmelsene i samvirkeloven for selve stiftelsen av samvirkeforetak og for utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og vedtekter. Samvirkeforetaket må, i tillegg til å være registrert i Enhetsregistret, også registreres i Foretaksregisteret.