Skatte- og avgiftsmessig behandling av inntekter fra videreforedling av gårdens produkter

Av Marta Melby,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg driver med sau, og jeg leverer sauene til det lokale slakteriet. Jeg kjøper sauekjøtt tilbake fra slakteriet. Noe av sauekjøttet bearbeider jeg selv. Jeg selger både sauekjøtt og bearbeidede produkter i min gårdsbutikk. Hvilke inntekter skal inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag, og hvordan skal jeg behandle inntektene merverdiavgiftsmessig?


Svar: Grunnlaget for jordbruksfradrag er inntektene fra produksjon av mat og fôr ut fra biologiske prosesser, altså selve råvareproduksjonen. Inntektene fra ditt salg av sau til slakteriet vil inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag, mens merinntektene ved salg av sauekjøtt og bearbeidede produkter i din gårdsbutikk, skal ikke inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag.

Skattemessig vil alltid selve råvareverdien av basisråvarer inngå i grunnlaget for jordbruksfradraget. Dersom du f.eks. får kr 50 000 ved salg av sau til slakteriet, mens du derimot får kr 100 000 ved salg av sauekjøtt og bearbeide produkter i din gårdsbutikk, skal selve råvareinntekten på kr 50 000 inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag.

Biinntekter fra annen virksomhet kan også tas med i grunnlaget for jordbruksfradrag når denne omsetningen ikke overstiger kr 30 000 i inntektsåret. Dette gjelder også om den andre virksomheten ikke har tilknytning til skattyterens jordbruksvirksomhet, f.eks. inntekter fra salg av håndarbeidsprodukter i gårdsbutikken.
Når det gjelder merverdiavgift, skal merverdiavgiftspliktig omsetning fra selve jordbruksvirksomheten, herunder inntekter fra salg av sau til slakteriet, inngå i merverdiavgiftsmeldingen for primærnæringen (med årlig skattleggingsperiode).

Avgiftspliktig omsetning av produkter som du har kjøpt inn og/eller bearbeidet og deretter solgt videre selv, skal innrapporteres på ordinær merverdiavgiftsmelding. Som avgiftspliktig jordbruker kan du likevel ta med omsetning fra annen næring (også omsetning av produkter fra jord- og skogbruksvirksomhet) på merverdiavgiftsmeldingen for primærnæringen dersom denne omsetningen ikke overstiger kr 30 000 i løpet av kalenderåret. Din avgiftspliktige omsetning av sauekjøtt og bearbeidet sauekjøtt skal derfor innrapporteres på vanlig merverdiavgiftsmelding, men dersom den avgiftspliktige omsetningen av disse produktene ikke overstiger kr 30 000 i løpet av kalenderåret, kan omsetningen tas med på primærmeldingen.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Hevd av bruksrettigheter

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om hevd av bruksretter over fast eiendom, som for eksempel veirett eller beiterett. I denne artikkelen gjennomgås hovedvilkårene for hevd av bruksrettigheter.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere