Tinglysing og dokumentavgift ved innløsning av festtomt

Av Kristin Bjerkestrand Eid,
  • Tips en venn om denne siden

Må det tinglyses et skjøte når en fester løser inn en bebygd festetomt?

Spørsmål: 

Jeg er bortfester og har akseptert at fester løser inn festetomten. Festetomten på ca 1 daa er oppmålt, men festekontrakten, som ble inngått i 1967, har ikke vært tinglyst. Avtalt festetid var 50 år. Tomten er bebygd. Hvilke dokumenter skal sendes inn for tinglysing? Må fester virkelig betale dokumentavgift også av hyttas verdi?

Svar: 

Utgangspunktet er at den som har grunnbokshjemmel til en eiendom, også har grunnbokshjemmel til de bygninger som er eller blir oppført på eiendommen, med mindre grunnboken utpeker en annen som berettiget til bygningene. Dette følger av tinglysingsloven § 15.

Dersom festekontrakten ikke er tinglyst, innebærer dette at bortfester står med formell hjemmel til både grunn og bygninger, selv om festeren er den reelle eieren av bygningen.

For at fester ved innløsning skal få grunnbokshjemmel til tomt og bebyggelse må det tinglyses et skjøte som overfører både grunn og bebyggelse.

Slik hjemmelsoverføring utløser som den store hovedregelen plikt til å betale dokumentavgift.  Utgangspunktet er at avgiften skal beregnes av salgsverdien av grunnen og den bebyggelsen som er på tomta når tinglysingen skjer.

Unntak fra både dokumentavgiftsplikten og beregningsprinsippet må ha konkret hjemmel. Unntakene finner du blant annet i Stortingets årlige vedtak om dokumentavgift § 2 og 3, samt i dokumentavgiftsloven § 7.

Har fester innløst til 40% av råtomtverdi eller 25 x årlig festeavgift, skal dokumentavgiften beregnes av denne innløsningssummen. Fordi festekontrakten ikke har vært tinglyst, må fester i tillegg betale dokumentavgift av verdien av bebyggelsen. Summen av disse to tallene skal føres opp i skjøtets punkt 3, helst sammen med en henvisning til dokumentavgiftsloven § 7 fjerde ledd og en forklaring på at det gjelder innløsning av bebygd festetomt, ikke tidligere tinglyst festekontrakt.

Kryss av for «annet» i punkt 2 (omsetningstype).

Eksempel:

Råtomtverdi tomt kr 500 000, 40 % av dette er kr 200 000

Salgsverdi hytte, kr 1 000 000

Avgiftsgrunnlag er 200 000 + 1 000 000 = kr 1 200 000

Beregnet dokumentavgift er 2,5% av 1 200 000 = kr 30 000

Dokumentavgiftsregelverket samles i årsrundskrivet om dokumentavgift. Rundskrivet inneholder Stortingets årlige dokumentavgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven, dokumentavgiftsforskriften, samt Skatteetatens merknader til de ulike bestemmelsene. Dokumentavgiftsrundskrivet kan lastes ned fra www.skatteetaten.no .

Forutsatt at tomten ikke ligger i et område med nedsatt konsesjonsgrense, slipper du å sende inn egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet til kommunen før du sender skjøtet inn for tinglysing.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere