Spørsmål: Jeg er bonde, og de to siste årene har jeg bygget ny fjøs med melkerobot. For noen måneder siden ble jeg akutt syk, og det viser seg at jeg ikke har mulighet for å fortsette som melkebonde. Min datter er klar til å overta, og i forbindelse med overdragelsen lurte jeg på om hun har rett å overta min relativt høye kostpris på den nye fjøsen uten at hun betaler fullt vederlag.

Svar: Fra 1. januar 2014 ble arveavgiften fjernet, og prinsippet for verdsettelse ved arv og gaver ble endret. I henhold til kontinuitetsprinsippet skal mottaker i utgangspunktet tre inn i givers sted. Det er gjort unntak for bl a overdragelse av gårdsbruk, hvor det er bestemt at mottaker fortsatt skal ha rett til oppskrivning av inngangsverdien til 75 % av markedsverdien.

Utfordringen i ditt tilfelle er at verdien på den nye fjøsen er langt lavere enn din kostpris, og det er ikke usannsynlig at markedsverdien vil være rundt halvparten av kostprisen. Dermed vil din datter gå glipp av et stort avskrivningsgrunnlag, fordi hun bare har rett til oppskrivning til 75 % av markedsverdien.

Din datter vil være best tjent med å beholde din kostpris/balanseverdier for den nye fjøsen, og det finnes en mulighet for det etter de nye reglene. Det er fire vilkår som alle må være oppfylt. Overdragelsen må inneholde et gaveelement, den som overtar må være i slekt med selger, det som overtas må være driftsmiddel i virksomhet, og hele eller deler av virksomheten må videreføres.

For dere vil tre av fire vilkår gi seg selv ettersom du skal overdra din virksomhet til din datter som skal videreføre hele din virksomhet. Dermed vil dere kunne komme inn under denne regelen dersom hun betaler mer enn 76 % av markedsverdien, og mindre enn 100 % av markedsverdien for ellers mangler gaveelementet.