Spørsmål:

Tiden er kommet for å overdra gården til neste generasjon. Overdragelsen er planlagt å fylle vilkårene for skattefritak etter skatteloven § 9-13 – altså salg til inntil 75% av markedsverdi til nærstående etter ti års eiertid. Låven er ombygd til kontoformål, med 25 kontorplasser som leies ut på næringsmessig basis.

Inngangsverdien på låven er nedskrevet til null, ut fra leieverdiene er imidlertid markedsverdien forholdsvis høy, og utgjør en stor andel av verdien av gården samlet sett.

Grunnet min gjeldssituasjon må jeg ta meg forholdsvis godt betalt i generasjonsskiftet. Vil skattefritaket omfatte låven? Hvordan kommer jeg skattemessig noenlunde greit ut av dette?

Svar: 

Ettersom låven er ombygd til et kommersielt utbygd kontorlokale vil den ikke omfattes av skattefritaket for gavesalg av alminnelig gårdsbruk til nærstående etter skatteloven § 9-13.

Vederlaget for gården vil fordeles mellom gårdens bestanddeler som jord, bygninger etc ut fra den relative markedsverdien på disse bestanddelene. Ettersom låven utgjør en relativt stor andel av markedsverdien av bygningsmassen på gården vil også en tilsvarende stor andel av vederlaget ved generasjonsskiftet anses å gjelde låven. Den skattepliktige gevinsten blir da betydelig siden inngangsverdien er null.

Du forteller at utleien er drevet som næring. Gevinsten ved låvesalget vil da bli beskattet med høy sats som virksomhetsinntekt.

Dette gir samlet sett en nokså stor skattebelastning der opp mot halvparten av vederlaget som anses å gjelde låven vil bli utlignet skatt.

Det er to mulige tilnærminger til å begrense beskatningen her.

Den første er ikke nødvendigvis gjennomførbar, men bør likevel nevnes: dersom det er mulig å dele låven fra gården for øvrig vil du kunne velge å ikke selge låven i denne omgang, men kun det øvrige av gården som utgjør alminnelig gårdsbruk. Da slipper du å henføre noe av vederlaget for gården til låven, og unngår beskatning. Ved et senere salg vil låven være skattepliktig, men innen den tid kan du ha kommet i posisjon der låven kan selges billigere, eller kanskje har opphørt å være driftsmiddel i næring.

Den andre er å velge å benytte seg av regelen i skatteloven § 9-7(6).

Etter denne kan selger ved gavesalg av formuesobjekt i næring til arveberettiget velge å unnlate beskatning av gevinsten. Dette på det vilkår at kjøper viderefører selgers inngangsverdi på formuesobjektet.

Du kan her altså fullstendig unngå skatt på gevinsten knyttet til låven. Prisen for dette er at neste generasjon tar en latent skattebelastning ved å beholde din lave inngangsverdi. Dette reduserer hans avskrivningsgrunnlag og gir en høyere gevinst ved et eventuelt fremtidig salg. Dette bør derfor være et tema for diskusjon og grundig avtalebehandling dere imellom. Oftest vil dette likevel være å anbefale da en kjent skattebelastning for deg i dag er viktigere å unngå enn en usikker fremtidig skattebelastning for neste generasjon.