Spørsmål:

Jeg eier et gårdsbruk hvor jeg driver jord- og skogbruksvirksomhet. Jeg har et tomteområde på gården som nå skal selges til en utbygger. Tomteområdet selges som råtomter, og det er utbygger som skal opparbeide tomtene med vei, vann, kloakk o.l. Det aktuelle tomtearealet ligger i uproduktivt skog-/fjellområde og inngår derfor ikke aktivt i min jord- eller skogbruksvirksomhet. Mitt spørsmål er om gevinsten fra tomtesalget skal beskattes som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt. Noen av naboene her som selger tomter til samme utbygger mener gevinsten skal beskattes som kapitalinntekt, mens andre mener det er virksomhetsinntekt.

Svar:

Spørsmålet er om salg av tomter fra din jord- og skogbrukseiendom skal beskattes som kapitalinntekt eller næringsinntekt.  Dette får betydning skattemessig siden kapitalinntekt kun beskattes med 22 %, mens næringsinntekt inngår i personinntekten og skal beskattes med både trinnskatt og trygdeavgift (marginalskattesats 49,6 %). Det blir en konkret vurdering hvorvidt gevinst fra tomtesalg skal beskattes som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt, og dette kan være årsaken til at naboene dine har ulik oppfatning av hvordan denne gevinsten skal beskattes.

Det er to spørsmål som må besvares for å avgjøre om gevinsten skal beskattes som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt.

For det første må det fastslås om tomtene som selges er varer i en virksomhet innen tomteutvikling. I så fall blir det næringsbeskatning. Jeg forstår det slik at du selger et areal bestående av råtomter. Salg av råtomter medfører som regel ikke tilstrekkelig aktivitet til at kravene til virksomhet er oppfylt. Selger man derimot ferdig opparbeidede tomter, med vei, vann, kloakk m.m., vil man på den annen side fort anse tomteutviklingen som virksomhet.

For det andre blir spørsmålet om det som selges er et driftsmiddel i næring, i ditt tilfelle om tomtene er driftsmiddel i din jord- og skogbruksvirksomhet. Anses tomtene som driftsmiddel i din jord- og skogbruksvirksomhet skal gevinsten beskattes som næringsinntekt selv om aktiviteten knyttet til tomteutviklingen ikke oppfyller kravene til virksomhet i seg selv. Dette beskrives slik i Skatte-ABC 2020/2021 «Enkeltpersonforetak – beregnet personinntekt (foretaksmodellen)» pkt. 4.3.3: «Areal som realiseres fra jordbruks- eller skogbrukseiendom hvor det drives skattemessig virksomhet, anses som realisasjon av driftsmiddel. Dette gjelder selv om arealet ikke er i bruk/ligger brakk, forutsatt at arealet ikke har vært anvendt til annet formål utenfor virksomheten, for eksempel bortfeste».

Siden du driver jord- og skogbruksvirksomhet på eiendommen, er da hele jord- og skogbrukseiendommen etter Skatteetatens syn, driftsmiddel i næring, til tross for at tomtearealet ligger på et uproduktivt område/ligger brakk. Det er bare områder som har vært «anvendt til annet formål utenfor virksomheten» som kan selges med kapitalbeskatning.

Gevinst ved salg av tomter må i ditt tilfelle anses som realisasjon av driftsmiddel i næring, og skal beskattes som næringsinntekt. Du vil ha mulighet til å føre gevinsten over gevinst- og tapskonto og derved slippe å skatte av hele gevinsten på en gang. Eventuelle naboer du har, som f.eks. ikke lenger driver jord- og skogbruksvirksomhet på eiendommene sine, vil kunne beskatte gevinsten som kapitalinntekt. De vil på sin side ikke ha mulighet til å føre gevinsten fra tomtesalget over gevinst- og tapskonto.