Spørsmål: Jeg kjøpte en landbrukseiendom på det åpne marked i juni 2001. Eiendommen har et areal som oppfyller arealkravet i odelsloven. Noen år etter at jeg kjøpte eiendommen giftet jeg meg. Min kone eier i dag ½ av eiendommen. Vi har to barn under 18 år sammen. Hva må jeg foreta meg dersom jeg velger å ikke la det hvile odel på eiendommen? Dersom jeg velger at eiendommen skal være odelsfri, kan jeg eller mine barn senere omgjøre dette?

Svar: 

Dersom eiendommen er kjøpt på det åpne marked og derfor ikke er ervervet i kraft av odelsretten, må det opparbeides odel for at eiendommen skal oppfylle kravene til odelsjord i odelsloven § 1.

Av odelsloven § 1 følger det at odelsrett kan hevdes til fast eiendom som oppfyller arealkravet i odelsloven § 2, og kravet til odelshevdstid i odelsloven § 7. Odelslovens arealkrav innebærer at overflatedyrka eller fulldyrka areal på eiendommen må være over 35 dekar, eller det produktive skogarealet på eiendommen er over 500 dekar. Kravet til odelshevdstid innebærer at eiendommen må ha vært i samme families eie i mist 20 år.

For ditt tilfelle ble landbrukseiendommen ervervet på det åpne marked i 2001. På nåværende tidspunkt er derfor ikke kravet til odelshevdstid oppfylt. Av odelsloven § 11 første ledd, første punktum følger det at eieren av en eiendom som er under odling, kan forhindre at eiendommen blir odelsjord. Dette gjøres ved å tinglyse en erklæring om at eiendommen skal være fri for odel.

Det bemerkes at når det først er hevdet odelsrett til eiendommen, kan en odelsberettiget kun frafalle odelsretten for seg selv etter odelsloven § 25. En erklæring om at eiendommen skal være odelsfri må følgelig tinglyses før odelshevdstiden er oppfylt.

Dersom en erklæring om at eiendommen skal være odelsfri tinglyses, vil erklæringen hefte på eiendommen. Det innebærer at dersom du overdrar eiendommen til dine barn, vil heller ikke de kunne hevde odel så lenge erklæringen er påheftet eiendommen.

Etter odelsloven § 11 første ledd, andre punktum kan imidlertid erklæringen om at eiendommen skal være odelsfri, trekkes tilbake. I så fall må du som erklæringsavgiver, eller ditt barn som senere blir eier, tinglyse at erklæringen skal slettes.

Fra tidspunktet det er tinglyst at erklæringen skal slettes, kan ny odelshevd begynne.

Etter forarbeidene (Ot.prp.nr. 44 s. 117) kan ikke eier godskrives den hevdstiden som måtte være opparbeidet før erklæringen ble tinglyst. Det innebærer at både du og dine barn i så fall må starte ny odelshevd.

Avslutningsvis nevnes det at dersom eiendommen er under samodling av ektefeller, må begge ektefeller signere erklæring om at eiendommen skal være odelsfri, samt en eventuell sletting av erklæringen, jf. odelsloven § 11 andre ledd.